Akredytywa eksportowa - jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił?

O szkoleniu

Największym paradoksem akredytywy dla eksportera jest fakt, że ten sposób płatności ma zabezpieczać jego interesy, to eksporter jest beneficjentem akredytywy, to eksporter dąży w negocjacjach handlowych do akredytywy i … to eksporter ma z akredytywą największe kłopoty, które mogą poważnie zagrozić otrzymaniem płatności za wysłany towar.

Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie przygotowania dokumentów, składanych w ramach akredytywy, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów. Badania wykazują, że handlowcy eksportera mają jedynie 30 procent szansy na to, że bank, w którym składają dokumenty nie znajdzie błędów w tych dokumentach i nie zgłosi zastrzeżeń. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko dokumenty, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie.

Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • uporządkują swoją wiedzę na temat uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji akredytywą dokumentową i przygotowywania dokumentów handlowych,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego negocjowania przyjęcia dokumentów przez bank w ramach akredytywy,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat akredytywy, w szczególności w sytuacji różnych problemów.
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się akredytywą dokumentową,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się dokumentami w ramach akredytywy, w tym analizy form SWIFT-owych L/C.
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów akredytywami, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu akredytywy – zleceniodawcą, beneficjentem, bankiem awizującym, bankiem otwierającym i innymi bankami,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się akredytywą dokumentową.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników, w tym kadry menedżerskiej z działów:

 • sprzedaży,
 • eksportu,
 • finansów,
 • realizacji umów,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych,
 • a także pracowników banków.

Program szkolenia

1. UWARUNKOWANIA ZWYCZAJOWE STOSOWANE PRZY NEGOCJOWANIU PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ BANK.

 • Jednolite zwyczaje UCP 600 i ich wymagania dotyczące dokumentów oraz terminów.
 • Zastosowanie uzupełniające procedur dokumentowych ze zwyczajów UCP 500.
 • Międzynarodowy Standard Dotyczący Badania Dokumentów w Akredytywie ISBP 745.
 • Regulaminy banków dotyczące akredytywy i ich znaczenie w procesie składania dokumentów.
 • Ujednolicone procedury bankowe dotyczące sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy.
 • Nowe uregulowania dotyczące przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Banki zaangażowane w akredytywę i ich rola w podejmowaniu decyzji o przyjęciu dokumentów.
 • Specyfika akredytyw realizowanych w krajach arabskich i w krajach azjatyckich.

2. ANALIZA AKREDYTYW PRZESYŁANYCH W FORMIE KOMUNIKATU SWIFT MT700.

 • Struktura akredytywy w formie MT700 i zasady jej analizy.
 • Analiza terminów w akredytywie i metoda ustalania terminu na złożenie dokumentów w banku.
 • Zwyczajowe terminy na prezentacje dokumentów wg. UCP 600 i możliwości ich zmiany w MT700.
 • Ustalanie banku decydującego o przyjęciu dokumentów (tzw. issuing bank czy nominated bank).
 • Obowiązki banku posiadającego pełnomocnictwo do negocjowania dokumentów (tzw. negotiating bank).
 • Analiza akredytywy pod kątem dokumentów, które musi przygotować eksporter.
 • Dokumenty wystawiane przez eksportera i dokumenty wystawiane przez strony trzecie.

3. INTERPRERACJA ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACH WYSYŁKOWYCH WG. ISBP 745.

 • Interpretacja pojęcia oryginału i kopii dokumentu, kompletu, w tym kserokopii dokumentu.
 • Problem rozbieżności pomiędzy danymi w różnych dokumentach (co jest, a co nie jest rozbieżnością).
 • Zasady sprawdzania wystawcy dokumentu i prawidłowe sposoby podpisywania dokumentów.
 • Problem języka dokumentów i możliwości składania dokumentów w dowolnym języku.
 • Interpretacja błędów ortograficznych oraz brakujących lub przestawionych liter.
 • Problemy wynikające z różnych nazw dokumentów, w tym nazw obcojęzycznych.
 • Analiza różnych ogólnych niezgodności dokumentów z warunkami akredytywy.

4. PRZYGOTOWANIE TRATY, SKŁADANEJ W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIEJ STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).

 • Zasady posługiwania się tratą jako wekslem oraz wymagania odnośnie traty, dyskonto traty.
 • Traty ciągnione na bank eksportera, bank otwierający i na importera.
 • Wymagania dotyczące indosowania traty i właściwe w tym zakresie zapisy na tracie.
 • Zasady prawidłowego wystawiania traty i jej podpisywania, data płatności a data ważności traty.
 • Prawidłowe określanie różnych sposobów płatności traty a zapisy w tym zakresie w akredytywie.

5. PRZYGOTOWANIE FAKTURY HANDLOWEJ, SKŁADANEJ W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIEJ STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).

 • wymagania odnośnie tytułu, wystawcy, podpisu, bazy dostawy i inne odnośnie faktury.
 • Bezwzględne zasady dokonywania opisu towaru / usługi na fakturze handlowej.
 • Bezwzględne zasady dotyczące kwoty, waluty, upustów, cen jednostkowych, frachtu, ubezpieczenia.
 • Zasady określania bazy dostawy oraz jej wykładni i roku edycji na fakturze.
 • Problem skrótów, poprawek, liczby oryginałów, kopii kserograficznych.
 • Najczęściej popełniane błędy i ocena, które z nich mogą być przyczyną odrzucenia dokumentu.

6. PRZYGOTOWANIE KONOSAMENTU (B/L), SKŁADANEGO W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIM STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).

 • Akceptowane i nieakceptowane nazwy konosamentu (marine B/L, ocean B/L , port-to-port B/L…).
 • Wymagane podpisy na konosamencie (agent, kapitan, przedstawiciel przewoźnika…).
 • Wymagania odnośnie terminów „shipped on board”, „clean”, „date of shipmen”t.
 • Interpretacja terminów „pre-carriage”, „place of recept”, „port of loading” i innych na konosamencie.
 • Konieczna liczba oryginałów konosamentu (tzw. „full set”) i zasady wskazywania liczby „3/3”, „full set”.
 • Sytuacje uprawniające do składania jedynie części kompletu konosamentu „2/3”.
 • Konosament na zlecenie („to order of”) - załadowcy czy banku otwierającego.
 • Problem przeładunków i dostaw częściowych, brzmienie adnotacji „notify”, opisu towaru i opakowania.
 • Wykorzystanie dokumentu transportu multimodalnego czy kombinowanego.

7. PRZYGOTOWANIE INNYCH DOKUMENTÓW (W TYM UBEZPIECZENIOWYCH), SKŁADANYCH W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NICH STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).

 • Wymagania dotyczące Lotniczego międzynarodowego listu przewozowego.
 • Wymagania dotyczące Listu przewozowego CMR i CIM.
 • Akceptowane i nieakceptowane dokumenty ubezpieczeniowe (polisa, certyfikat, nota pokrycia).
 • Wystawca dokumentu ubezpieczeniowego, podpisy, daty, suma ubezpieczenia.
 • Konieczne warunki ubezpieczenia, klauzule ubezpieczeniowe, w tym klauzule instytutowe ICC A, B, C.
 • Interpretacja terminu „All risks”.
 • Akceptowane formy wystawienia dokumentu (termin „to order of”) i przenoszenia praw.

8. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH (W TYM ŚWIADECTWA POCHODZENIA), SKŁADANYCH W RAMACH AKREDYTYWY I INTERPRETACJA CO MOŻE W NIM STANOWIĆ ROZBIEŻNOŚĆ A CO NIĄ NIE JEST (WG. UCP 600, ISBP 745 ORAZ PRAKTYKI BANKOWEJ).

 • Świadectwo pochodzenia (Certificate of origin) i akceptowani jego wystawcy oraz formy.
 • Wymagane zapisy na Świadectwie pochodzenia oraz najczęściej popełniane błędy.
 • Packing list, weight list, note of slip i elementy tych dokumentów oraz zasady ich analizy przez bank.
 • Beneficiary’s certificate – funkcje dokumentu i zasady analizy daty, podpisów oraz niezbędnych zapisów.
 • Świadectwa jakości, ilości, badania - Quality Certificate, Quantity Certificate, Inspection Certificate.

9. ZASADY WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ BANKI WG. TZW. CHECK LIST.

 • Dopuszczalne sposoby złożenia dokumentów towarowych w banku.
 • Terminy, którymi związany jest bank po złożeniu dokumentów przez eksportera.
 • Zasady postępowania banku, który posiada pełnomocnictwo do negocjowania dokumentów.
 • Procedury analizy dokumentów handlowych w bankach.
 • Zasady postępowania po odrzuceniu dokumentów, przyjęcie z zastrzeżeniem, opłaty z tych tytułów.
 • Znoszenie zastrzeżeń, nowe terminy i wpływ procedury na płatność.
 • Błędy w dokumentach, z którymi bank musi je przyjąć a błędy krytyczne wg. check list.

Analiza przypadków (case study).

 • praktyczna analiza akredytyw (dokumenty SWIFT MT700),
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach składanych przez sprzedającego,
 • praktyczne porady dotyczące znoszenia zastrzeżeń formułowanych przez bank.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie:

 • stosowania formuł handlowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą,
 • transportu i spedycji krajowej i zagranicznej,
 • umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym.


Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny, jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 6 czerwiec 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!