Geotechnika w projektowaniu i w wykonawstwie

O szkoleniu

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:

• BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE GRUNTÓW ZGODNE Z PN i EUROKOD7
• WZMACNIANIE GRUNTÓW
• OBLICZANIE NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE: PARAMETRÓW GRUNTÓW WG PN-83/B-02482, SONDOWAŃ STATYCZNYCH CPTU I W OPARCIU O WYNIKI PRÓBNEGO OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO
• STATYKA OGÓLNA FUNDAMENTÓW
• METODY ZABEZPIECZANIA PIONOWYCH ŚCIAN GŁĘBOKICH WYKOPÓW: ŚCIANKI LARSENA, ŚCIANY SZCZELINOWE I PALISADY Z KOLUMN DSM I PALI CFA
• PRZESŁONY PRZECIWFILTARCYJNE
• SPRAWDZANIE STATECZNOŚCI SKARP NASYPÓW

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej: metod badania podłoża, badań laboratoryjnych, projektowania, wykonywania i nadzoru na budowie w zakresie prac geotechnicznych fundamentów budowli naziemnych i podziemnych. Szkolenie zawiera bloki z przykładami obliczeń: parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów wyznaczanych na podstawie badań polowych i laboratoryjnych, obliczania nośności pali i obliczania wielkości współczynnika stateczności skarp nasypów komunikacyjnych. Technologie przedstawione na szkoleniu dotyczą: wzmacniania gruntu, wykonywania pali, zabezpieczania stabilności pionowych ścian głębokich wykopów, budowy tuneli i budynków opartych na ścianach szczelinowych, wykonywania wykopów i nasypów drogowych. Wszystkie technologie będą omówione wraz z zakresem niezbędnych badań gruntów i podłoża w stanie naturalnym i po wzmocnieniu związanych z przygotowaniem inwestycji, odbiorem robót fundamentowych i wykonaniem prac geotechnicznych w przypadku realizacji budowli ziemnych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy
 

 1. Klasyfikacja gruntów wg PN i Eurokodu:
  • klasyfikacja gruntów wg PN i EC-7; analiza sitowa gruntów, określenie przydatności gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp lub uformowania poduszki gruntowej pod fundamentem,
  • badania makroskopowe gruntów wg PN i EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.
   
 2. Badania polowe wykonywane zgodnie z zaleceniami Eurokodu – omówienie:
  • planowanie badań,
  • rozmieszczenie punktów badawczych,
  • dobór badań zależnie od rodzaju i parametrów technicznych oraz funkcji budowli,
  • głębokość rozpoznania podłoża,
  • interpretacja wyników badań,
  • ocena jakości otrzymanych wyników,
  • wiercenia gruntów i skał,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania statyczne CPTU, wzory rekurencyjne do wyznaczania parametrów gruntów na podstawie oporów wciskania stożka, tarcia na pobocznicy sondy i pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu,
  • badania dylatometryczne – Dylatometr Marchettiego,
  • badania presjometryczne – Presjometr Menarda,
  • wielkowymiarowe obciążenie gruntu,
  • badania inklinometryczne,
  • badania georadarowe.
   
 3. Badania laboratoryjne – zasady działania aparatów, przebieg badania, wykresy i wzory potrzebne do obliczenia parametrów gruntów:
  • planowanie badań laboratoryjnych w nawiązaniu do wykonanych badań polowych,
  • stan i zmiany naprężeń w podłożu gruntowym,
  • pobieranie i transport próbek,
  • aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy) – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego
  i spójności gruntu, prosta Coulomba,
  • edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M,
  • aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu metodą kół Mohra. Wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu E i modułu ścinania gruntu G,
  • aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych.
   
 4. Statyka ogólna fundamentów:
  • statyka ogólna fundamentu,
  • rdzeń przekroju podstawowy i uogólniony,
  • stopa fundamentowa prostokątna,
  • płyta fundamentowa kołowa,
  • dopuszczalne osiadania i obroty fundamentów.
   
 5. Posadowienie pośrednie na palach i kolumnach:
  • pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex,
  • pale CFA,
  • pale Wolfscholtza,
  • pale wiercone w zawiesinie iłowej,
  • pale żelbetowe prefabrykowane,
  • pale stalowe,
  • kolumny piaskowe i wapienne,
  • kolumny żwirowo-betonowe FSS,
  • kolumny jet-grouting,
  • kolumny CCM,
  • wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM.


   

Dzień drugi
 

 1. Obliczanie nośności pali:
  • obliczanie nośności pali na podstawie parametrów gruntów zgodnie z PN-83/B-02482,
  • obliczanie nośności pali na podstawie wyników sondowań statycznych CPTU,
  • obliczanie nośności pali na podstawie statycznego obciążenie próbnego pala wykonanego na budowie.
   
 2. Roboty fundamentowe realizowane w głębokich wykopach; ścianki Larsena; ściany szczelinowe:
  • zabezpieczenia głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena,
  • technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej).
   
 3. Budowa nasypów komunikacyjnych; obliczanie współczynnika bezpieczeństwa stabilności skarpy nasypu:
  • zasady formowania korpusu nasypów, dobór gruntów i kruszyw, nachylenia skarp, zabezpieczanie przeciwerozyjne powierzchni skarp,
  • nasypy budowane w technologii gruntów zbrojonych,
  • obliczanie współczynnika stabilności skarpy nasypu metodą analityczną.
   
 4. Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych; omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania:
  • wymiana dynamiczna (kolumny kamienne),
  • konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie),
  • wymiana gruntu,
  • doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych,
  • metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie,
  • pionowy drenaż,
  • wibroflotacja i wibrowymiana,
  • cementyzacja w skałach i gruntach,
  • stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt,
  • zamrażanie gruntów,
  • spiekanie gruntów lessowych,
  • wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych,
  • mikrowybuchy
   
 5. Konsultacje i dyskusja

Czas trwania

Zajęcia 21 i 22 marca w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 37 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji, później w wykonawstwie, od 1988 r. w projektowaniu a od 2004 roku studiuje Geotechnikę a następnie pracuje na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i geotechniki a w następnie projektował w zakresie geotechniki budowę sześciu odcinków autostrad A1 i A4 a także obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7. Pracując w Katedrze Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej wykonuje projekty geotechniczne i ekspertyzy głównie z zakresu oceny warunków geotechnicznych posadowienia: żelbetowych hiperboloidalnych chłodni kominowych, konstrukcji stalowych hal przemysłowych, w tym również hali budynku głównego, maszynowni i obiektów IOS nowoczesnego bloku energetycznego, fundamentów zbiorników na produkty naftowe dla rafinerii w kraju i za granicą, komór technologicznych biogazowni a także nasypów dróg ekspresowych i autostrad.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!