Szkolenie: Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/letnia-szkola-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-70344

Informacje o szkoleniu

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 70344
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-6.07.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
Dyrektorów departamentów prawnych
Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 4 lipca 2018r. (środa)

STATUS I UMOWA SPÓŁKI, KONTRAKTY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

09.30-10.00 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2017 R.
Nakreślenie kluczowych zmian prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej

STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
Jakie zapisy w umowie spółki mogą „zagrażać ” lub ograniczać jej sprawne funkcjonowanie?
Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
• CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
• CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych
KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Klauzule dotyczące zabezpieczenie wykonania umów
Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
Klauzule dotyczące wprowadzania zmian do umów wykonywanych
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Aneksowanie w umowach
Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Czym są dane osobowe – warsztaty na przykładnych danych
Jakie zbiory danych występują w biurze zarządu?
Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?
Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i inne
Księga protokołów, protokoły i uchwały
Jakie dane w pełnomocnictwie? Rejestr pełnomocnictw
Dane w CEiDG i KRS, dane członków zarządu i rady nadzorczej
Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
Dowód osobisty, prawo jazdy i inne dokumenty
Umowy i kontrakty w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej
Korespondencja, w tym korespondencja imienna
Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej
Wizytówki, zdjęcia pracowników, identyfikatory itd.
Inne wybrane zagadnienia z pracy Biura Zarządu
Okres przechowania dokumentacji – wybranych dokumentów biura zarządu
Tajemnica przedsiębiorstwa a ochrona danych osobowych
Brakowanie i archiwizacja dokumentacji – umowa z firmą zewnętrzną
16.00 zakończenie I dnia zajęć

DZIEŃ II – 5 lipca 2018r. (czwartek)

Ekspert: dr Tomasz Niepytalski

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
Reprezentacja w ramach układów holdingowych
Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
Umowy z członkami zarządu
W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x
REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
Regulamin a statut/umowa spółki
W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
• CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
• CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów
ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Przykłady Regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów.
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE
Dobre praktyki w zakresie kontraktów menedżerskich, przejrzystych zasad wynagradzania i zatrudniania.

Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
Zalecenia Komisji Europejskiej
Kontrakty menedżerskie
Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
Zasady wynagradzania
Jawność wynagrodzeń
Zrównoważony dostęp kobiet i mężczyzn w kadrze zarządzającej
16.00 zakończenie zajęć

Dzień III – 6 lipca 2018r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PANEL I - ELEVATOR PITCH – PETARDA PREZENTACJI

Ekspert: Arkadiusz Żurek – coach i mentor, mówca motywacyjny

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

ELEMENTY UKŁADANKI – CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI KRÓTKIEJ PREZENTACJI?

Etos – Patos – Logos
Automotywacja
Motywowanie odbiorców prezentacji
Piramida zaangażowania
PREZENTER– POMYSŁ JEST CIEKAWY, JEŚLI TY JESTEŚ INTERESUJĄCY

Efekt Mcgurk’a
Albert Mehrabian i jego spojrzenie na trójprzekaz
Komunikacja niewerbalna
Twój wizerunek – jak go świadomie budować?
Prezentacja ciekawej wersji siebie.
PROFESJONALNA KOMUNIKACJA WERBALNA

Nacisk, tempo, artykulacja, głośność, tembr, pauza
ODBIORCA - BUDOWANIE WIĘZI I DOBREGO KONTAKTU Z ROZMÓWCĄ

Technika odzwierciedlania jako sposób na budowanie kontaktu
Poczucie komfortu wynikające z poszanowania terytorium
Aranżacja przestrzeni podczas rozmowy - przechodzenie z pozycji konfrontacyjnej do partnerskiej
Obserwacja rozmówcy podczas rozmowy - interpretacja sygnałów niewerbalnych
USP – UNIQUE SELLING PROPOSAL

Co chcesz sprzedać odbiorcy?
Używanie kategorii wpływu, czyli słowa w Twojej prezentacji
15 słów przyciągających uwagę
OBT - OUTCOME BASE THINKING – POWIEDZ TO W 90 SEKUND

5 kluczy krótkiej prezentacji
Przygotowania prezentacji w realnych sytuacjach Uczestników
PROFESJONALNE CZYLI ŚWIADOME ANGAŻOWANIE ODBIORCY

Do kogo mówisz? – 4 typowe postawy odbiorców Eysneck’a
QA – jak angażować pytaniami?
Tworzenie w odbiorcy dysonansu
Wezwanie do działania
Uzyskiwanie deklaracji odbiorcy
16.00 zakończenie zajęć

PANEL II - DESIGN THINKING OF LEADERSHIP

Ekspert: dr Paweł Fortuna - Psycholog, doradca, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych, prelegent, muzyk/performer

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

DAWNE SKARBY W NOWYCH PRZEBRANIACH?

Koncepcja design thinking
Meandry twórczego podejścia do pracy i życia
Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej
Nadzieje, lęki i pułapka perfekcjonizmu
POBUDZANIE POTENCJAŁU INNOWACJI W ZESPOLE/ORGANIZACJI

Psychologiczny model kształtowania intencji działań innowacyjnych
Normy i spostrzeganie trudności /wykonalności zadania
Wykorzystanie analogii do wdrażania modelu w życie
Projektowanie zmian w firmie z wykorzystaniem transferu przez analogię
Wykorzystanie analogii w procesie rozwiązywania problemów
LEONARDO DA VINCI W KAŻDYM Z NAS

Czego możemy nauczyć się od 5-cio latków?
Nawyk eksperymentowania, odwaga formułowania i testowania hipotez
Odblokowanie wewnętrznego reaktora twórczości
Drobne zmiany o wielkim znaczeniu
KSZTAŁTOWANIE NORMY INNOWACYJNOŚCI/MODY NA INNOWACYJNOŚĆ

Dlaczego i w jaki sposób wspierać proces grupowy w zespole, aby zwiększyć potencjał twórczy?
Co to są biznesowe „toksyny” i jak działają na każdym etapie realizacji planu?
Skąd pracownicy czerpią wzorce zachowań?
Norma formalna a norma nieformalna – jak działać w różnych wariantach korelacji?
Jakie czynniki blokują wdrożenie mody na innowacyjność?
Jak sobie radzić z mechanizmami obronnymi i strategiami defensywnymi?
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: PROCESY POZNAWCZE

Metafory jako przekonania na temat życia
Szablonowość myślenia o życiu, narzucone skrypty, z których nie musimy korzystać
Elastyczność jako coś więcej niż postulat
Koncepcja siebie
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: EMOCJE I MOTYWACJA

Emocje jako drogowskazy, pozytywne aspekty trudnych emocji
Twórcze kanalizowanie energii
Zamiana lęku przed porażką w nadzieję na sukces
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: RELACJE Z INNYMI

Osobisty remanent relacji
Wzmacnianie sieci wsparcia społecznego
Nawiązywanie nowych relacji
Wdzięczność i inne "czary"...
16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk
dr Paweł Fortuna
mec. Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek
dr Tomasz Niepytalski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2370 - 3370

Cena zawiera:

uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 15.06.2018 - 2370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.06.2018 - 3370 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej