Szkolenie: Metodyka budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele (MBO/ZPC)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/metodyka-budowy-i-wdrozenia-systemu-zarzadzania-przez-cele-mbozpc-22422-id3

Informacje o szkoleniu

 • Metodyka budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele (MBO/ZPC)


  ID szkolenia: 22422
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Golden Tulip
  Towarowa 2
  00-811 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 6-7.06.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, w godzinach 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Poznanie zalet i ograniczeń metodyki zarządzania przez cele (ZPC).
* Opanowanie techniki budowy systemu ZPC.
* Zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod wdrażania systemu ZPC.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządów i dyrektorzy odpowiedzialni za działy HR, w firmach, które mają wdrożony system ocen pracowniczych lub planują jego wdrożenie. Menedżerowie odpowiedzialni za rozwój oraz systemy motywacyjne pracowników. Członkowie zarządów i dyrektorzy odpowiedzialni
za działy produkcji, operacyjne, sprzedaży i inne, chcący zwiększyć efektywność zarządzania ludźmi oraz organizacją/działem. Project menadżerowie odpowiedzialni za wdrożenie
Balanced Scorecard. Zarządy średnich firm.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00) – Ustalenie celu i sporządzenie mapy wdrożenia ZPC w swoim przedsiębiorstwie

1. Wstęp – cele seminarium i metodyka pracy na zajęciach.
Prezentacja
2. ZPC jako narzędzie realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, powiązane z wizją i misją firmy.
Prezentacja i dyskusja
3. Problemy wewnętrzne, które można rozwiązać wdrażając ZPC.
Dyskusja i podsumowanie w formie prezentacji
4. Trzy kluczowe filary prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania ZPC:
4.1. Synergia wszystkich działań
4.2. Jasna odpowiedzialność
4.3. Spójność pomiędzy „dobrem wspólnym” firmy a celami indywidualnymi pracowników.
Prezentacja i dyskusja
5. Funkcja planistyczna i motywacyjna ZPC. Korzyści z wdrożenia ZPC.
Praca w grupach, dyskusja

6. Przygotowanie „mapy wdrożenia” systemu Zarządzania przez Cele. Mapa obejmuje
m.in. czynniki warunkujące wdrożenie w obszarach („terytoriach mapy”):
6.1. Strategii i celów przedsiębiorstwa.
6.2. Struktury organizacyjnej.
6.3. Ról i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych.
6.4. Zakresów zadań i odpowiedzialności menedżerów i pracowników.
6.5. Analizy wdrożonych innych systemów, wspomagających zarządzanie np. BSC, ocena pracownicza, inne.
Ćwiczenie
Ćwiczenie w grupach z unikalnym narzędziem - planszami „map wdrożenia” oraz kartami analiz terytoriów mapy. Ćwiczenie pozwala zbudować bazę i model ZPC zarówno w skali przedsiębiorstwa (makro), jak i w skali pojedynczej jednostki organizacyjnej (mikro),
w sytuacji doprecyzowanych celów strategicznych oraz w przypadku konieczności podjęcia działań kryzysowych.
7. Efektywny układ cyklicznych działań w ramach wdrożenia i stosowania ZPC.
Przykłady dobrych praktyk, dyskusja


Drugi dzień (9.00 - 17.00) – Ćwiczenia i warsztaty praktycznego stosowania narzędzi ZPC

1. Metodologia określania celów i mierników ich realizacji oraz ich kaskadowanie w dół
w ramach struktury organizacyjnej.
Przykłady
Przykłady kart celów wraz z miernikami z różnych poziomów struktury organizacyjnej oraz ćwiczenia w ich uzupełnianiu i weryfikacji
2. Zakresy obowiązków i karta zadań pracownika a cele pracownicze. Kodeks pracy a ZPC.
Prezentacja i dyskusja
3. Opracowywanie kart celów na poziomie menedżerskim i pracowniczym.
Ćwiczenia
Ćwiczenia w opracowywaniu celów, mierników realizacji, poziomów wyjściowych i docelowych mierników oraz ustalanie wag celów na kartach celów na bazie przykładów z własnego przedsiębiorstwa
4. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca, jej cel i przebieg.
Prezentacja dobrych praktyk
Ćwiczenia w ocenie celów
Warsztat
Warsztat w celu wypracowania wzorcowych scenariuszy rozmów oceniających
5. System motywacji finansowej i pozafinansowej w powiązaniu z systemem ZPC.
Dyskusja oraz przykłady dobrych praktyk w stosowaniu motywacji finansowej
Warsztat
Warsztat w celu stworzenia listy czynników motywacji pozafinansowej oraz powiązania ich z ZPC
6. Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia ZPC. Tajemnice ZPC: co daje pracownikom motywację do realizacji skaskadowanych celów?
Prezentacja oraz dyskusja

7. Zagrożenia wdrożenia ZPC. Jak im przeciwdziałać?
Praca w grupach
Opracowanie systemu „wczesnego ostrzegania i reagowania” we wdrażaniu ZPC
8. Jak zachęcać i wspierać menedżerów w wykorzystywaniu systemu ZPC do bieżącego, efektywnego zarządzania zespołem?
Praca w grupach, dyskusja
9. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Informacje o prelegentach:

Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska - specjalizuje się w projektach wdrażania zmian w organizacjach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w pełnym zakresie kompetencji (planowanie, budżetowanie, realizacja, kierowanie ludźmi, kontrola, rozliczanie i ewaluacja również w oparciu o metodykę MBO). Zrealizowała ponad 40 projektów, tym wdrożenia informatyczne, projekty edukacyjne oraz wdrażanie zmian w organizacjach.

Były Dyrektor Ekonomiczny i członek Zarządu w Schola, były Dyrektor i członek Zarządu w Centrum Komputeryzacji, szkoleń i wdrożeń „GENIUS”, były Dyrektor ds. strategii, menedżer projektów w firmie ARTHUR – Edukacja Biznesu. Obecnie Arthya Learning Solutions.

Posiada wykształcenie wyższe matematyczne. Jest absolwentką specjalistycznych kursów światowej organizacji REFA z zakresu organizacji pracy, zarządzania oraz kalkulacji i rozliczania kosztów (I i II stopień), zakończonych egzaminem i nadaniem międzynarodowych uprawnień. Jako jeden z dwóch trenerów w Polsce posiada certyfikat renomowanej firmy konsultingowo-szkoleniowej FGI International, uprawniający do prowadzenia indywidualnego coachingu menedżerskiego na terenie Polski.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminarium otwarte pn.: „System Zarządzanie przez Cele. Budowa i wdrożenie”.

Prowadziła warsztaty doradcze oraz seminaria z tematu Zarządzania przez Cele, których Uczestnikami była kadra zarządzająca firm takich jak: Austria Card Polska Sp. z o. o., Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Lukas Bank S.A., Medcom Sp. z o.o., Torfarm S.A., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Trend Fashion Sp. z o.o., Trops S.A., Urząd Lotnictwa Cywilnego, Skrivanek Sp. z o.o.

Wydarzenia towarzyszące:

Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne
Skuteczne zarządzanie projektem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2 690 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
 • 2 490 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Metodyka budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele (MBO/ZPC)