Szkolenie: NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KONTROLA DLA ZAAWANSOWANYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nieprawidlowosci-w-zamowieniach-publicznychkontrola-dla-zaawansowanych-63442-id8286

Informacje o szkoleniu

 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KONTROLA DLA ZAAWANSOWANYCH


  ID szkolenia: 63442
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Novotel
  Al. 3 Maja 31
  SZCZECIN
  woj. zachodniopomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.10.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 DNI
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA : 990 netto
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Dedykowane jest zarówno osobom kontrolującym, które dowiedzą się, jak poprawnie i sumiennie przeprowadzić kontrolę, jak również zamawiającym, którzy uzyskają wiedzę, jak należycie przygotować się do kontroli zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

 Kontrolujący postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Program szkolenia:

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ - podstawowe pojęcia
1. Definicja nieprawidłowości zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
2. Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania
3. Naruszenia, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania
PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - ocena wystąpienia, prawidłowe uzasadnienie zarzutów
1. Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji
 znak towarowy, patent i pochodzenia (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
 uprawdopodobnienia naruszenia nasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
 warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń, źle skonstruowany sposób oceny spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegających na zasobach podmiotów trzecich)
 niezgodne z przepisami określenie kryteriów oceny ofert (sytuacje, w których występuje konieczność przyjęcia pozacenowych kryteriów oceny ofert, kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert)
 przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)
2. Naruszenie zasady przejrzystości
 błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
 zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia
 nieprawidłowości przy otwarciu ofert (konsekwencje zagubienia oferty, nieprzekazania wymaganych przepisami prawa informacji związanych z postępowaniem)
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie
 błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
4. Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie
 zamówienie z wolnej ręki - prawidłowa interpretacja przesłanek
CO POWINIEN WIEDZIEĆ KONTROLER PO OSTATNIEJ NOWELIZACJI?
1. Uproszczona procedura udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe
2. Prawidłowe zastrzeganie tajemnic przedsiębiorstwa
3. Ocena rzetelności wykonawcy, wykluczenie wykonawcy nierzetelnego oraz prawo do rehabilitacji
4. Solidarna odpowiedzialność podmiotów trzecich za szkodę zamawiającego
5. Zasady określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przy wykonywaniu zamówienia na usługi i roboty budowlane osób na umowę o pracę
6. Pozacenowe kryteria oceny ofert (kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe)
7. Zatrzymywanie wadium przed wyborem oferty (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp)
8. Rażąco niska cena - kiedy występuje, jak badać, kiedy odrzucać ofertę?
9. Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w długoterminowych umowach o zamówienie publiczne

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • - - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KONTROLA DLA ZAAWANSOWANYCH