Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-zasady-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-zmiany-na-2013-i-2014-r-47442-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest omówienie zmian, jakie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy będą wiedzieli jak będzie wyglądał model gospodarki odpadami w 2013 roku,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą znali zasady ewidencji gospodarki odpadami,
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny.

Szkolenie skierowane jest do:

• Uczestnicy będą wiedzieli jak będzie wyglądał model gospodarki odpadami w 2013 roku,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą znali zasady ewidencji gospodarki odpadami,
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny.

Program szkolenia:

1. Źródła prawa regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Polsce.
2. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z prawa Unii Europejskiej – omówienie najistotniejszych obowiązków.
3. Zakres przedmiotowy regulacji ustawowej.
4. Zmiany w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach o odpadach – zmiany w latach 2012-2013-2014:
5. Zadania gmin wynikające z nowej polityki odpadami:
 obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku przez gminę i przedsiębiorców,
 sankcje za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku nakładane na gminę i przedsiębiorców,
 likwidacja zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zastąpienie go wpisem do rejestru działalności regulowanej,
 wprowadzenie szeregu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zasady jej ustalania i podmioty obowiązane,
 obowiązek organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych,
 plany gospodarki odpadami w nowym ujęciu – uchwała w sprawie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi,
 regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych,
 obowiązek budowy przez gminy regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych,
 warunki wyboru przez gminę podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 zasady tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów ze wskazaniem przykładów jej sporządzania,
 rola zakładu komunalnego w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi; forma prawna zakładu komunalnego,
 minimalne wymagania dla firm komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 rozszerzona sprawozdawczość gmin, marszałków województw i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 przepisy przejściowe – ze szczególnych uwzględnieniem ścieżki dojścia do docelowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Obowiązki właścicieli nieruchomości w świetle nowych regulacji prawnych.
7. Ewidencja odpadów komunalnych oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
9. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych .
10. Opłaty, kontrole i kary w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, egzekucja opłat- uchwały rady gminy, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, itp.

Informacje o prelegentach:

prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK, urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu Dział Egzekucji i Poboru. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i finansom publicznym. Z racji zatrudnienia w praktyce zajmuje się zagadnieniami naruszeń i odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych. Tylko
w ubiegłym półroczu, w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 tyś słuchaczy. Specjalista
z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne, procedura cywilna oraz ochrona danych osobowych Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zmiany na 2013 i 2014 r.