Szkolenie: Nowelizacja ustawy VAT. Zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-ustawy-vat-zmiany-przepisow-obowiazujace-od-2013-roku-46423-id503

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacja ustawy VAT. Zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.


  ID szkolenia: 46423
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  siedziba firmy
  centrum miasta
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zmiany obejmują wiele istotnych dla podatników kwestii, np. nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, świadczenia nieodpłatne, podatek naliczony, podstawę opodatkowania.
Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu VAT, które obecnie budzą największe kontrowersje.
UWAGA! Program może ulec zmianie w zależności od postępu prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy VAT, zmianami przepisów obowiązujących od 2013 roku.

Szkolenie skierowane jest do:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy VAT, zmianami przepisów obowiązujących od 2013 roku.

Program szkolenia:

1. Nowe zasady rozliczania podatku należnego – moment powstania obowiązku podatkowego, szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego, data ułomna sprzedaży na fakturze, nieodpłatne przekazania, usługi ciągłe, usługi budowlane itp.,
2. Zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy opodatkowania VAT – em,
3. Nowe zasady potrącania podatku naliczonego (terminy i warunki do potrącenia VAT – u naliczonego, szczególne przypadki, zaliczki itp.),
4. Najczęstsze przypadki, gdy faktura nie daje podstawy do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w niej wykazany – zmiany w 2013 r,
5. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, zakupy środków trwałych, zakup usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp.,
6. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.,
7. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży, błędny numer rejestracyjny samochodu na fakturze dokumentującej zakup paliwa itp.),
8. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.) – zmiany w 2013 r.,
9. Zasady potrącania VAT naliczonego przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych, używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników i osoby nie będące pracownikami,
10. Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności itp. – zmiany w 2013 r.,
11. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
12. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
13. Zakup usług medycznych i ubezpieczeniowych dla pracowników – zasady rozliczeń na gruncie podatku od towarów
i usług,
14. Nowe zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym (moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę itp.),
15. Nowe zasady wystawiania i rozliczania faktur, terminy, obligatoryjne elementy faktury, brak wymaganych danych w fakturze - skutki podatkowe i karno – skarbowe, opakowania zwrotne itp.,
16. Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej – zmiany w 2013 r.,
17. Faktury wewnętrzne, zasady wystawiania, elementy obligatoryjne, brak wymaganych danych w fakturze wewnętrznej - skutki podatkowe i karno – skarbowe,
18. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, definicja w ustawie o podatku od towarów i usług,
19. Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń itp. – zmiany w 2013 r.
20. Anulowanie faktur,
21. Duplikaty faktur – zasady rozliczania,
22. Zasady rozliczania struktury sprzedaży, korekty, czynności nie uwzględniane przy wyliczaniu struktury itp. – zmiany w 2013 r.
23. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.),
24. Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
25. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut itp.) – zmiany w 2013 r.,
26. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut itp.) – zmiany w 2013 r.,
27. Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw tow arów,
28. Nowe zasady opodatkowania zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
29. Nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
30. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów – zmiany w 2013 r.,
31. Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.) – zmiany w 2013 r.,
32. Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.) – zmiany w 2013 r.,
33. Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
34. Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwroty bezpośrednie) – uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego,
35. Pozostałe zmiany na 2013 r.,
36. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał, będąc przez wiele lat pracownikiem aparatu skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości). Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490,00 - netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Nowelizacja ustawy VAT. Zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.