Pomoc publiczna na ochronę środowiska - zmiany od 1 lipca 2014 roku

O szkoleniu

Ochrona środowiska, w tym ograniczenie wpływu przemysłu na zmiany klimatu i adaptacja do nich oraz przejście do gospodarki niskowęglowej są priorytetowymi działaniami w ramach UE, które mogą być wspierane ze środków publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• podmioty projektujące założenia działań wspierających ochronę środowiska z wykorzystaniem środków publicznych (np. pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin),
• podmioty publiczne i inne dysponujące środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska (np. pracownicy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędów marszałkowskich i urzędów gmin – w 2014 roku zmieniają się unijne przepisy, na podstawie których WFOŚiGW udziela pomocy),
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające realizować działania prośrodowiskowe związane z tą działalnością (np. przedsiębiorstwa).

Program szkolenia

Niemała część środków unijnych, przyznanych państwom członkowskim w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 musi być alokowana na działania środowiskowe. Jednak UE wyznacza granice tego wsparcia. Są nimi przepisy o dopuszczalności pomocy publicznej - w ostatnim czasie reformowane w celu uspójnienia ich z celami unijnymi i założeniami nowej perspektywy finansowej. Zmiany te wejdą w życie 1 lipca 2014 r.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym zaprezentujemy najnowsze informacje dotyczące pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę. Pod koniec listopada 2013 w Sztokholmie odbyła się konferencja na temat reformy przepisów, z udziałem autorów tej reformy - nasz wykładowca również był uczestnikiem tej konferencji.


Celem szkolenia jest:
• zapoznanie uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, w tym pomocy regionalnej, horyzontalnej i de minimis
• przedstawienie głównych założeń reformy przepisów o pomocy publicznej na ochronę środowiska


I dzień

1. Podstawowe zagadnienia:
o pojęcie pomocy publicznej
o definicja przedsiębiorstwa (beneficjenta pomocy publicznej)
o pojęcie MSP

2. Wykluczenie wystąpienia pomocy publicznej.

3. Analiza występowania elementów pomocy publicznej w przypadku dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w różnych sektorach:
o Kultura i ochrona zdrowia,
o Edukacja i szkolnictwo wyższe,
o Mieszkalnictwo,
o Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa,
o Energetyka cieplna i elektroenergetyka,
o Infrastruktura badawczo-innowacyjna i instytucje otoczenia biznesu,
o Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

4. Pomoc de minimis:
o rodzaje pomocy de minimis,
o zasady kumulacji z pomocą o innym przeznaczeniu,
o limit pomocy dla podmiotów powiązanych.

5. Pomoc regionalna z uwzględnieniem zmian od 1.1.2014:
o nowa mapa pomocy regionalnej – intensywności pomocy
o warunki dopuszczalności pomocy – zakres inwestycji, koszty kwalifikowane.


II dzień

1. Pomoc horyzontalna:
o warunki dopuszczalności pomocy na oze, kogenerację i oszczędzanie energii,
o pozostałe przeznaczenia pomocy środowiskowej.

2. Pomoc horyzontalna - założenia reformy przepisów unijnych:
o polityka klimatyczna,
o możliwości finansowania inwestycji w energetyce.

3. Pomoc w formie rekompensaty:
o rekompensata zwolniona z notyfikacji,
o warunki zatwierdzenia rekompensaty w procedurze notyfikacji.

4. Kwestie proceduralne:
o procedura opiniowania i notyfikacyjna oraz zwrot pomocy,
o ustalanie stopy referencyjnej.

5. Panel dyskusyjny, pytania, analiza przypadków.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracuje w instytucji publicznej, gdzie jest naczelnikiem wydziału monitorującego udzielanie pomocy publicznej.

Jest specjalistką w obszarze pomocy de minimis, pomocy udzielanej w ramach tzw. wyłączeń grupowych, pomocy na ochronę środowiska, pomocy na badania, rozwój i innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji poszczególnych podmiotów do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomocy w sektorze komunalnym i energetycznym.

Ekspert w zakresie oceny sposobu i warunków finansowania działań podejmowanych w związku z prowadzeniem gospodarki komunalnej i świadczeniem usług publicznych (zwłaszcza w odniesieniu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki odpadami komunalnymi czy produkcji i dystrybucji energii). Brała udział w opracowywaniu projektów programów operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 oraz rządowych i samorządowych programów pomocowych.

Uczestniczyła w opracowywaniu tekstu wspólnotowych regulacji dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej (m.in. zasad ramowych o pomocy na badania, rozwój i innowacje, wytycznych o pomocy na ochronę środowiska i rozporządzenia o pomocy de minimis) jako ekspert państwa członkowskiego UE delegowany na posiedzenia Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej.

Od 2006 r. prowadzi szkolenia i warsztaty dla organów udzielających pomocy, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, jednostek wdrażających programy operacyjne a także dla beneficjentów pomocy (przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia udzielanego ze środków jst oraz w ramach programów operacyjnych).

Gdzie i kiedy

Warszawa 6-7 październik 2014
Goldenfloor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 190
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie jgt.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!