Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych- Kurs- Katowice

O szkoleniu

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs przeznaczony jest dla samodzielnych księgowych, które chcą objąć stanowisko głównego księgowego lub też dla głównych księgowych z krótkim stażem pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia

Program kursu
I. Rachunkowość - koncepcje, zasady, normy

1. Podstawowe pojęcia
(podmiot gospodarczy zdarzenie gospodarcze, wartość pieniężna, koszt historyczny,)
2. Odbiorcy informacji generowanej przez system rachunkowości
(rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa)
3. Nadrzędne zasady rachunkowości
(kanon - wiernego, rzetelnego obrazu, zasady - kontynuacji działania, memoriału, ostrożnej wyceny, istotności, przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną.)
4. Normy i standardy rachunkowości
(międzynarodowe - MSR, MSSF, krajowe - Ustawa o Rachunkowości, standardy krajowe, US GAAP)
5. Ustawowy zakres rachunkowości
(dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, inwentaryzacja, wycena, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie danych, badanie i zatwierdzanie sprawozdań)

II. Rola i zadania głównego księgowego

1. Obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości
2. Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość podmiotu gospodarczego
3. Wymagania związane ze stanowiskiem głównego księgowego
4.

III. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1. Pojęcie ksiąg rachunkowych
2. Składowe ksiąg rachunkowych
(dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz)
3. Warunki, które powinny spełniać księgi rachunkowe,
(rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność, bieżące prowadzenie)
4. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, język, waluta
5. Otwieranie i zamykanie ksiąg
6. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym.
7. Dowody księgowe
(rodzaje dowodów, treść dowodu, poprawianie błędów w dowodach)

IV. Inwentaryzacja

1. Cele i zadania inwentaryzacji
2. Metody inwentaryzacji
(spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)
3. Metody, terminy, okresy inwentaryzacji
4. Przebieg prac inwentaryzacyjnych
5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Dokumentacja inwentaryzacyjna

V. Zasady ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

1. Środki pieniężne, kredyty, rozrachunki
* zasady obrotu pieniężnego,
* środki pieniężne w kasie,
* środki pieniężne na rachunkach bankowych,
* inne środki pieniężne,
* ewidencja rozrachunków
2. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
* dokumentacja księgowa wynagrodzeń,
* ewidencja syntetyczna i analityczna, rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
* klasyfikacja, ustalanie wartości początkowej,
* metody amortyzacji środków trwałych,
* środki trwałe w budowie,
* operacji leasingowe,
* inwestycje w nieruchomości
4. Wartości niematerialne i prawne
* rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
(wartości firmy, koszty badań i rozwoju, prawa majątkowe, patenty, koncesje, licencje, oprogramowanie komputerów)
* amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
* inwestycje w prawa majątkowe.
5. Aktywa finansowe
* kryteria klasyfikacji aktywów,
* wycena i ewidencja aktywów finansowych.
6. Ewidencja materiałów i towarów i usług
* klasyfikacja materiałów i towarów,
* zasady obrotu materiałowego i towarowego,
* dokumentacja i ewidencja zakupu i rozchodu materiałów i towarów,
* ewidencja reklamacji.
7. Ewidencja przychodów i kosztów
* klasyfikacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej,
* ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
* etapy ewidencji i rozliczania kosztów,
* uznanie przychodów,
* pozostałe przychody i koszty operacyjne,
* przychody i koszty finansowe,
* rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
* obroty wewnętrzne,
* straty i zyski nadzwyczajne,
* ustalanie wyniku finansowego w ujęciu bilansowym i podatkowym,
* podział wyniku finansowego.
8. Kapitały (fundusze) własne i specjalne
* kapitały (fundusze) podstawowe w podmiotach różnego typu
(spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, ….)
* kapitały zapasowe i rezerwowe,
* fundusze specjalne.

VI. Sprawozdawczość finansowa

1. Użytkownicy sprawozdań finansowych
2. Składowe rocznego sprawozdania finansowego
(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym)
3. Sprawozdanie z działalności jednostki
4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
5. Zasady i terminy sporządzania sprawozdań finansowych
6. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
7. Zadania głównego księgowego w zakresie przygotowania podmiotu do badania sprawozdań.
8. Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji mająkowej i wynikowej podmiotu.

VII. Rachunkowość podmiotów gospodarczych w sytuacjach szczególnych

1. Rozpoczęcie działalności, połączenia, przejęcia, likwidacja, upadłość.przekształcenia, prywatyzacje.
2. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej.

VIII. Wybrane problemy rachunkowości zarządczej

1. Rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej
2. Rachunek kosztów zmiennych
3. Elementy rachunku kosztów działań
4. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

IX. Zobowiązania podatkowe, opłaty, ubezpieczenia społeczne

1. Funkcjonowanie systemu podatkowego
2. Podatki bezpośrednie
(dochodowy od osób prawnych i fizycznych)
3. Podatki pośrednie
(podatek od towarów i usług, akcyza, dokumentacja, rozliczanie)
4. Podatki lokalne, opłaty skarbowe, czynności cywilno-prawne
5. Cło i opłaty manipulacyjne
6. System ubezpieczeń społecznych (zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady ewidencji ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie składek, wypłaty zasiłków,)

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45 w następujących terminach:
12-13.03.2011
26-27.03.2011
9-10.04.2011
16-17.04.2011
14-15.05.2011
28-29.05.2011
11-12.06.2011
18.06.2011

Prelegenci

Ekspert PAR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Katowice

-

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
3 444
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu
Od 1 stycznia cena kursów i szkoleń wzrasta o 23% VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!