Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-sprawozdawczosc-i-rozliczanie-projektow-infrastrukturalnych-wspolfinansowanych-z-funduszy-unijnych-40106-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Rachunkowość, sprawozdawczość i rozliczanie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych


  ID szkolenia: 40106
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jednostki realizującej projekt współfinansowany ze środków UE poprzez zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Udział w szkoleniu pozwoli również uczestnikom przygotować się do pozytywnego przejścia przez kontrolę projektów prowadzoną przez uprawnione podmioty.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych: księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów instytucji, które korzystają lub zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Program szkolenia:

„Rachunkowość, sprawozdawczość i rozliczanie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych”

Dzień I
RACHUNKOWOŚĆ PROJEKTOWA
1. Zasady prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy
unijnych
a) Wymogi przepisów unijnych i polskich wytycznych w zakresie wyodrębnionej ewidencji
księgowej, ścieżki audytu i przechowywania dokumentacji
b) Środki pomocowe w polskim systemie finansów publicznych – charakterystyka
obecnego stanu prawnego
c) Przepływ dokumentów i środków pieniężnych pomiędzy jednostkami udzielającymi
dofinansowania i projektodawcami
d) Dobre praktyki w zakresie procedur administracyjno-finansowych
2. Ewidencja księgowa w jednostkach realizujących projekty
a) Ewidencja syntetyczna, analityczna i pozabilansowa
b) Operacje występujące w jednostkach realizujących projekty oraz w jednostkach
przekazujących środki (wydatki na zakup towarów, usług, wypłatę świadczeń, wydatki
inwestycyjne, wydatki związane z bieżącą obsługą projektu na wynagrodzenia
i pochodne, podróże służbowe personelu realizującego projekt, wydatki związane
z zakupem materiałów, energii itp.)
3. Główne zobowiązania Projektodawcy związane z zarządzaniem finansowym
projektem - różne aspekty umów o dofinansowanie projektu
a) Obowiązki prawne (w tym w zakresie zamówień publicznych)
b) Obowiązki finansowe (w tym obowiązek zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych
środków)
c) Obowiązki związane z monitoringiem i kontrolą projektu
4. Kwalifikowalność wydatków
a) Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
b) Szczegółowe zasady w ramach poszczególnych projektów
c) Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu

Dzień II
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZANIE PROJEKTU
1. Zarządzanie finansowe projektem
a) Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa Projektu
b) Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
- Część dotycząca postępu finansowego
- Część dotycząca przebiegu realizacji projektu
- Weryfikacja wniosku o płatność (formalna, merytoryczna, finansowa)
c) Podatki a realizacja projektu - interpretacje i praktyka rynku
d) Wprowadzanie zmian do projektu (zakres możliwości, aneksowanie umów)
2. Kontrola projektu dofinansowanego z funduszy unijnych
a) Kontrole doraźne i problemowe na miejscu
b) Na co zwracają uwagę kontrolujący?
c) Kto może kontrolować projekt realizowany przy udziale unijnych środków?
d) Jak często spodziewać się kontroli?
e) Sankcje za nieprawidłowości
f) Procedury przetargowe i ich kontrola
g) Jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać
3. Rozliczenie i zamknięcie projektu

Informacje o prelegentach:

Wykładowca szkoleń specjalistycznych z tematyki rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Doświadczony kontroler projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym m.in. ze środków PO KL), posiadający wieloletnią praktykę w realizacji czynności kontrolnych, kierowaniu zespołami kontroli. Doradca podmiotów realizujących i ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (w tym w szczególności w ramach projektów inwestycyjnych) oraz specjalista w zakresie sporządzania analiz finansowych i ekonomicznych projektów inwestycyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł netto od osoby Podmiotom zrzeszonym w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przysługuje zniżka w wysokości 10%. Każda kolejna osoba zgłoszona na dane szkolenie przez tą samą firmę otrzymuje rabat w wysokości 50 zł netto. Promocje cenowe nie łączą się.

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://www.rig.katowice.pl/pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia/szkolenia-otwarte/eventdetail/46/-/rachunkowosc-sprawozdawczosc-i-rozliczanie-projektow-infrastrukturalnych-wspolfinansowanych-z-funduszy-unijnych

Wydarzenie: Rachunkowość, sprawozdawczość i rozliczanie projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych