Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-trenerow-szkolenie-certyfikowane-international-education-society-41008-id14655

Informacje o szkoleniu

 • TRENING TRENERÓW, Szkolenie certyfikowane: International Education Society


  ID szkolenia: 41008
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne Instytutu Rozwoju Biznesu
  Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  Godziny zajęć (czas trwania):
  32 godziny, 4 dni
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń i treningów biznesowych.
Przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu trenera biznesu
Poznanie zasad współpracy z grupą w trakcie procesu szkoleniowego

Korzyści dla organizacji i uczestników

Przygotowanie uczestników do efektywnego prowadzenia szkoleń i treningów biznesowych
Dostarczenie dynamicznych, nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w pracy z dorosłymi
Ukierunkowanie aktywności trenerskich w stronę wysokich standardów metodycznych
Nabycie samodzielności w planowaniu, konstruowaniu i ewaluacji szkoleń
Zwiększenie efektywności i jakości usług szkoleniowych

Tematyka

Rozpoznawanie i zarządzanie procesem edukacyjnym i grupowym
Techniki diagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników
Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu
Rozpoznawanie i diagnozowanie zachowań odbiorców szkolenia
Modelowanie pożądanych zachowań i motywowanie grupy jako całości
Skuteczne wpływanie na proces grupowy
Aktywizowanie grupy oraz rozpoznawanie zjawisk niebezpiecznych dla procesu szkoleniowego i przyjmowanie elastycznej postawy
Profesjonalna autoprezentacja i ekspozycja publiczna
Zachowanie się w trudnych sytuacjach w czasie szkolenia

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa

Trenerzy biznesu
Trenerzy wewnętrzni
Menedżerowie zarządzający zespołami
Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

Program szkolenia:

SESJA I – dwa dni szkoleniowe
1. Wprowadzenie do zajęć

 Przedstawienie trenerów i uczestników szkolenia
 Zapoznanie uczestników z programem szkolenia
 Integracja Zespołu – ćwiczenia wprowadzające METODY CZAS
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Mini wykład
Prezentacja PPT godz.1
2. Jak uczą się dorośli?
 Jak uczą się dorośli?
 Psychologiczne mechanizmy uczenia się - elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci.
 Podstawowe zasady uczenia się dorosłych.
 Etapy uczenia się dorosłych (Cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolb’a, stożek doświadczenia Dale’a).
 Style uczenia się.
 Bariery w uczeniu się dorosłych. METODY CZAS
Mini wykład
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Dyskusja
Prezentacja PPT
godz.2
3. Planowanie i przygotowanie szkoleń
 Analiza potrzeb szkoleniowych.
 Dobór grupy szkoleniowej.
 Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu - w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw.
 Przygotowanie poszczególnych modułów szkolenia.
 Wybór metod szkoleniowych.
 Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia.
 Wykorzystanie pomocniczych środków audiowizualnych.
 Wybór metody ewaluacji szkolenia. METODY CZAS
Mini wykład
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Prezentacja PPT
Dyskusja
godz.2
4. Trener – Kontakt – Komunikacja – Relacje
 Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera.
 Cechy dobrego trenera.
 Reaktywność a proaktywność.
 Wrażenie wywierane na odbiorcy.
 Sztuka budowania pozytywnych relacji.
 Skuteczne techniki komunikacji (techniki wspierające, parafraza).
 Typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania.
 Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy.
 Bariery językowe w przekazywaniu informacji.
 Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera.
 Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna.
 Relacja trener - grupa i jej wpływ na skuteczność przekazu.
 Informacja zwrotna – filar efektywnej komunikacji interpersonalnej w szkoleniach. METODY CZAS
Mini wykład
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Prezentacja PPT
Dyskusja godz.7
5. Grupa szkoleniowa - Współpraca z grupą
 Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia - podstawowe zasady procesu grupowego.
 Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników.
 Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego.
 Zjawiska grupowe i wpływ społeczny.
 Rozpoznawanie zjawisk grupowych. METODY CZAS
Mini wykład Ćwiczenia zespołowe
Ćwiczenia indywidualne
Prezentacja PPT
Test. godz.4


SESJA II – dwa dni szkoleniowe
1. Trener w akcji - warsztat trenera
 Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami.
 Ważne reguły wywierania wpływu - prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu.
 Techniki aktywizowania grupy.
 Abecadło trenerskie - prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 Wybrane metody prowadzenia szkoleń.
 Humor w kontekście treningu. METODY CZAS
Mini wykład
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Videofeedback
Prezentacja PPT
Dyskusja godz.8
2. Sytuacje trudne w pracy trenera
 Źródła zachowań niechętnych i agresywnych.
 Lęk przed ekspozycją i oceną.
 Potrzeby społeczne jednostki.
 Stereotypy i uprzedzenia.
 Nawyki i wzorce zachowań.
 Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.
 Stosowanie strategii asertywnej przez trenera.
 Komunikat JA.
 Asertywna odmowa. METODY CZAS
Mini wykład Ćwiczenia zespołowe
Ćwiczenia indywidualne
Prezentacja PPT
godz.5
3. Trener i stres
 Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia szkoleń.
 Samokontrola – ocena własnego stanu emocjonalnego.
 Pozostawanie w dobrym stanie emocjonalnym w czasie treningu.
 Minimalizacja tremy przed wystąpieniami publicznymi - jak ją pokonać? METODY CZAS
Mini wykład
Ćwiczenia
Prezentacja PPT
Dyskusja godz.2,5
4. Sesja podsumowująca
 Podsumowanie i uroczyste zakończenie szkolenia
 Wręczenie dyplomów
 Ewaluacja METODY CZAS
Mini wykład
Prezentacja PPT godz. 0,5

Informacje o prelegentach:

Prowadzący: dr Beatricze Andrzejewska, Adam Muszak, Agnieszka Jóźwik

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3600 zł

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy

Dostępne zniżki:

 • 25 Prz

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

PROMOCJA WIOSENNA DO KOŃCA CZERWCA!!! 25% RABATU NA SZKOLENIA OTWARTE!


Wybierz najkorzystniejszy dla siebie rabat
First minute - rabaty przyznawane za wcześniejsze zgłoszenie się na szkolenie

Zgłoszenie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem - 20% rabatu.
Zgłoszenie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem - 10% rabatu.


Rabaty za zgłoszenie na szkolenie więcej niż jednej osoby z firmy

Liczba osób zgłoszonych na szkolenie Wysokość rabatu dla każdego uczestnika
1 osoba -
2 osoba 10%
3 osoba 15%
4 osoby i więcej 20%

Wydarzenie: TRENING TRENERÓW, Szkolenie certyfikowane: International Education Society