Warsztat kierowniczy dla brygadzisty - kompendium wiedzy

O szkoleniu

Szkolenie "Warsztat kierowniczy dla brygadzisty - kompendium wiedzy" wzmacnia kompetencje kierownicze brygadzisty w oparciu o znajomość roli brygadzisty, narzędzia skutecznej komunikacji, style kierowania, znajomość obowiązków, umiejętność delegowania i kontrolowania zadań oraz motywowanie pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • buduje odpowiedni wizerunek i autorytet,
 • podejmuje decyzje,
 • wyznacza i jasno komunukuje cele,
 • deleguje i kontroluje zadania,
 • dobiera odpowiednie zadania wedle umiejętności i dojrzałości pracowników,
 • buduje motywacje pracowników i swoją,
 • rozróżnia motywatory i demotywatory,
 • rozróżnia efektywne i nieefektywne pochwały, kary,
 • udziela informacji zwrotnych,
 • zbiera i analizuje informacje zwrotne od pracowników.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do nowo mianowanych brygadzistów/mistrzów produkcji, osób wyłonionych z awansu wewnetrznego, osób przygotowujących sie do przyjęcia stanowiska brygadzisty/mistrza produkcji, osób na stanowisku brygadzisty/mistrza produkcji posiadających krótki staż pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Rola brygadzisty

 • wizerunek brygadzisty i jego związek z efektywnością podejmowanych działań,
 • różne elementy składające się na to, w jaki sposób brygadzista produkcji postrzegany jest przez pracowników,
 • brygadzista jako reprezentant pracodawcy i zespołu,
 • budowanie autorytetu - wiarygodności w relacjach z pracownikami,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami,
 • działania służące budowaniu i podtrzymywaniu partnerstwa w organizacji.

MODUŁ II

Narzędzia skutecznej komunikacji brygadzisty

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań,
 • jak prowadzić rozmowę z pracownikiem (rodzaje rozmów – informacyjna, dyscyplinująca, oceniająca, rozwojowa).

MODUŁ III

Style kierowania w zależności od zespołu i sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami (styl kierowania – zespół – zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów,
 • kluczowe umiejętności menedżerskie w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.

MODUŁ IV

Określenie kluczowych obowiązków brygadzisty

 • wyznaczanie celów,
 • formułowanie zasad i norm,
 • delegowanie,
 • podejmowanie decyzji,
 • motywowanie,
 • ocenianie,
 • kontrolowanie,
 • udzielanie wsparcia.

MODUŁ V

Kontrolowanie i delegowanie zadań

 • właściwy dobór zadań do możliwości pracownika,
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań,
 • delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności i uprawnień,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia),
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ VI

Motywowanie pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (brygadzistę 
  i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów,
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu,
 • efektywne i nieefektywne pochwały,
 • efektywne i nieefektywne kary,
 • motywatory i demotywatory, czyli co zwiększa, a co obniża zaangażowanie pracowników,
 • analiza systemów nagradzania i ich konsekwencji,
 • motywowanie pozafinansowe.

MODUŁ VII

Rozwiązywanie konfliktów i problemów

 • rozwiązywanie problemów: zaistnienie problemu (emocje) – nazwanie – pomysły – opracowanie rozwiązań – harmonogram – realizacja,
 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • różne sposoby mediacji w konflikcie – możliwości ich zastosowania,
 • umiejętność diagnozowania przyczyn toczącego się sporu,
 • bezstronność jako podstawowa kompetencja w procesach mediacyjnych,
 • mediacja, admonicja, koncyliacja, moderacja, arbitraż, inkwizycja – korzyści i ograniczenia,
 • umiejętność właściwego doboru metod rozwiązywania konfliktu w zależności od sytuacji, problemu i zaangażowanych w konflikt osób.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia s.c.

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konulstajce i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!