Szkolenie: Zamówienia publiczne dla początkujących, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych-Warszawa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-z-uwzglednieniem-najnowszej-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-warszawa-68214

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne dla początkujących, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych-Warszawa


  ID szkolenia: 68214
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne Golden Floor Sky
  Al.Jerozolimskie 123 a
  77-100 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 2-3.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Problematyka dotycząca zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi jest bardzo zawiła i obszerna. Są jednak metody, które pozwalają tak trudne zagadnienia opanować w krótkim czasie.

Wystarczy po prostu zapoznawać się z zagadnieniami w logicznej kolejności. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia następnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwałe.

O trwałości zdobytej wiedzy decyduje też możliwość jej powtórzenia.

Uwaga!!!

Niekwestionowanym atutem naszego szkolenia jest fakt, że będzie ono nagrywane na wideo. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma do niego dostęp.

Oznacza to, że w każdej chwili będzie mógł wrócić do wiadomości przekazywanych podczas szkolenia, aby wykorzystać je w pracy.

Ważne też jest, aby wiedza była przekazywana w sposób jasny i zrozumiały, najlepiej przez praktyka, który na co dzień rozwiązuje problemy, o których mówi. Tak też jest w naszym przypadku.

Podczas szkolenia będą poruszane najbardziej aktualne oraz najczęściej występujące problemy z zakresu zamówień publicznych.

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub pogłębić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z zakresu zamówień publicznych, a przy okazji otrzymać odpowiedni certyfikat.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby, które zamierzają rozpocząć lub właśnie rozpoczęły pracę związaną z prawem zamówień publicznych.

Zapraszamy zarówno zamawiających (pracowników działów zamówień publicznych i członków komisji przetargowych) jak też wykonawców, głównie osoby odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie oferty.

Program szkolenia:

I część

1. Prawne podstawy systemu zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy prawi zamówień publicznych z dnia 22.06.2016 r.

2. Stosowanie i wyłączenia stosowania ustawy pzp.

3. Zasady udzielania zamówień publicznych.

4. Plan zamówień publicznych.

5. Elektronizacja systemu zamówień publicznych.Pytania, które zostaną szczegółowo omówione podczas tej części:

- Co zmieniło się w prawie zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji?
- Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP, a kto jest z tego obowiązku zwolniony?
- Jakimi zasadami należy się kierować prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
- Dlaczego należy planować udzielanie zamówień?
- Jak nowe technologie wpływają na prawo zamówień publicznych?II część

1. Ustalanie rodzaju zamówienia.

2. Agregacja zamówień i dzielenie zamówienia na części ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Zmiany w opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

4. Przygotowanie i udostępnianie dokumentów postępowania (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenie) i zakres informacji zawartych w tych dokumentach. Tryby zamówień publicznych.Pytania, które zostaną szczegółowo omówione podczas tej części:

- Jak ustalić rodzaj zamówienia?
- Jak zmieniły się przepisy odnośnie dzielenia zamówień po ostatniej nowelizacji?
- Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
- Co należy zawrzeć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?III część

1. Nowe zasady spełniania warunków udziału w postępowaniach oraz obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia, procedura selfcleaning.

2. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych przez zamawiającego.

4. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

5. Kryteria oceny ofert.

6. Przesłanki odrzucenia ofertyPytania, które zostaną szczegółowo omówione podczas tej części:

- Co zmieniło się w warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia po ostatniej nowelizacji?
- Jak ocenić ofertę złożoną przez konsorcjum?
- Czy można kupić referencje podmiotu trzeciego?
- Co to jest JEDZ?
- Jakie są kryteria oceny ofert?
- Kiedy można odrzucić ofertę wykonawcy?IV część

1. Umowa o zamówienie publiczne – uwagi ogólne.

2. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Środki odwoławcze – rozszerzenie katalogu podstaw wnoszenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Sankcje za naruszenie przepisów Pzp ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5. Udzielanie zamówień na usługi społeczne.

6. Pytania i dyskusja w oparciu o problemy przedstawione przez uczestników.Pytania, które zostaną szczegółowo omówione podczas tej części:

- Kiedy można zmienić zawartą umowę w sprawie zamówienia publicznego?
- Kiedy wykonawca może skarżyć działania zamawiającego do Krajowej Izy Odwoławczej?
- W jakich sytuacjach osoby działające po stronie zamawiającego mogą ponieść odpowiedzialność za błędne decyzje?

Informacje o prelegentach:

Bartosz Majerski
Adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica, absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne" SGH, wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.Specjalista w zakresie zamówień publicznych: praktyka w kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie programu POIiŚ oraz współpraca z kancelariami prawnymi.

Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca na podyplomowych studiach Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej oraz autor publikacji w prasie branżowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 859,77 zł brutto - Cena- 699 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Szkolenie, kurs: Zamówienia publiczne dla początkujących, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych-Warszawa