Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-praktyka-stosowania-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-omowienie-planowanych-zmian-w-ustawie-pzp-47228-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne: Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi. Omówienie planowanych zmian w ustawie PZP


  ID szkolenia: 47228
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel Szczecin
  Aleja Roździeńskiego
  Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które przygotowane zostało specjalnie dla pracowników zamówień publicznych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do najbliższych zmian w Prawie zamówień publicznych, które już niebawem będą zobowiązani stosować w codziennej pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Zasady udzielania zamówień

Jawność postępowania,
Uczciwa konkurencja,
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Język polski w postępowaniu,
Forma pisemna postępowania.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia,
Ustalenie wartości zamówienia,
Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców:
Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia,
Zasady postępowania w sytuacji złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia:
Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny,
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert,
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji,
Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert na wyroby medyczne:
Jakość, innowacyjność kliniczna i technologiczna,
Koszty eksploatacji w okresie amortyzacji, szkolenia posprzedażne, serwis, analiza kliniczna.
Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – zasady publikacji i zmiany ogłoszeń,
Wyjaśnianie treści SIWZ,
Zmiana treści SIWZ,
Składanie ofert,
Otwarcie ofert,
Badanie i ocena ofert,
Wyjaśnianie treści ofert,
Wyjaśnianie treści dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i podmiotowych,
Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Wybór najkorzystniejszej oferty,
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Termin zawarcia umowy,
Okres trwania umowy,
Wprowadzanie zmian do zawartej umowy,
Odstąpienie od umowy.

Środki ochrony prawnej

Termin na wniesienie środka ochrony prawnej,
Powiadomienie zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy podjętej czynności,
Czynności po wniesieniu odwołania – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy.

Planowane zmiany w zakresie Prawa zamówień publicznych

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

Wydarzenia towarzyszące:

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe regulaminy oraz obowiązki zamawiających w zakresie dokumentowania zamówień do 30 tys. euro
Zamówienia Publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe obowiązki Zamawiających w zakresie ochrony podwykonawców i podwyższenia progu zwolnionego ze stosowania ustawy do 30 tys. euro

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.

Cena zawiera:

szkolenie, najnowszą książkę APEXnet„Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne: Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi. Omówienie planowanych zmian w ustawie PZP