Zasady Fakturowania 2022 - dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT

O szkoleniu

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Program szkolenia

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur

 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
 • faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
 • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • faktury handlowe,
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

 • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 •  noty korygujące
 • anulowanie faktury
 • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
 • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020.

4.  Faktury elektroniczne:

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych,
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 • notą korygującą w formie elektronicznej,
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
 •   krajowy System  e-Faktur
  - krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
  - istota Krajowego Systemu e-Faktur
  - dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i   papierowych
  - korzyści dla podatnika
  - obligatoryjna zasada od stycznia 2023    

5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody

6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:

 • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
 • zaliczki w WDT i eksporcie,
 • korekta faktur eksportowych i WDT

8.  Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności

- kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

- ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

- dobrowolność stosowania zasady „split payment”

- załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

- korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Kasy fiskalne – 2022

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2022
 • nowe obowiązki podatników.

12. Biała lista i MPP

 • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych  podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i  VAT?

 • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
 • skutki w podatku od towarów i usług 
 • sankcje za niestosowanie białej listy
 • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

14.  Jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

 • nowa matryca stawek – lipiec 2020
 • nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług
 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
 • uproszczenie systemu stawek VAT
 • zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

 • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
 • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
 • wygaśnięcie ochrony
 • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
 • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

16.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Henryk Grychtoł

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Gdzie i kiedy

Online 11 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
365
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 04.04
315
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!