Baza szkoleń, kursów i konferencji z ochrony środowiska!

 • Znajdź kursy, szkolenia i konferencje z ochrony środowiska
 • Sprawdź program, ceny i zrejestruj się online
Rozwiń Ochrona środowiska to wspólna odpowiedzialność osób indywidualnych, firm oraz administracji publicznej. Warto szczegółowo zapoznać się z regulacjami przyjętymi w celu zapewnienia zrównoważonego korzystania ze środowiska, co możliwe jest w trakcie specjalistycznych konferencji, kursów i szkoleń z ochrony środowiska. W naszej bazie staraliśmy się zebrać jak najwięcej tego typu wydarzeń, aby możliwe było szybkie porównanie ich programu merytorycznego oraz cen. Pozwala to wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb. Życzymy udanych szkoleń i kursów z ochrony środowiska! Zwiń

szkolenia, kursy, konferencje z ochrony środowiska

Ochrona środowiska: 156

Artykuł

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Ochrona środowiska staje się coraz bardziej „palącą” kwestią we wszystkich rozwiniętych państwach. Ogromny nacisk na podwyższanie standardów w tym zakresie kładzie również Unia Europejska, co ma wpływ na polskie prawo i tutejszych przedsiębiorców. Sprawdź, co warto wiedzieć o wymogach ustawy Prawo ochrony środowiska i powiązanych z nią aktów prawnych.

Ochrona środowiska przez przedsiębiorców

Każda osoba, która jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie lub rybactwie albo wykonuje zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, w świetle ustawy Prawo o ochronie środowiska jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Zgodnie z tym samym aktem prawnym każda osoba (również przedsiębiorca) ma prawo do korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania do niego substancji i energii oraz korzystania z wód w związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych i własnego gospodarstwa domowego bez konieczności stosowania instalacji. Jeśli jednak korzystanie ze środowiska wykracza poza te ramy, zazwyczaj konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów i dopełnienie pewnych formalności.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na korzystanie ze środowiska?

Działalność przemysłowa niestety często wymaga naruszenia równowagi przyrodniczej. Dlatego rozwój wymaga pewnych kompromisów. Nie jest jednak możliwe swobodne korzystanie ze środowiska w dowolnym zakresie – brak regulujących to przepisów mógłby szybko doprowadzić do degradacji ekosystemów. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – warto zapoznać się w tej kwestii z regulacjami zawartymi również w prawie wodnym,
 • produkcją dużej ilości odpadów – niezbędne będzie wdrożenie efektywnej gospodarki odpadami,
 • dużym poborem wody,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje zawarte są w umowie ADR,
 • prowadzeniem składowisk oraz wprowadzaniem opakowań do obrotu – co skutkuje koniecznością rejestracji w BDO,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga odpowiedniego oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach czy CLP.

Każdą instalację, która powoduje tego rodzaju konsekwencje dla środowiska, należy zgłosić, a następnie poczekać, aż odpowiedni organ wyrazi zgodę na jej użytkowanie. Obowiązek ten regulują m.in. ustawy Prawo o ochronie środowiska, Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia z 2 lipca 2010 roku.

Szkolenia dotyczące wykorzystania środowiska przez przedsiębiorców

Ze względu na szybko zmieniające się przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska oraz doniosłość tego tematu, warto zainwestować w odpowiednie szkolenia i kursy dla pracowników przedsiębiorstwa. Szkolenia z ochrony środowiska dla przedsiębiorstw pomagają zbudować świadomość danego tematu, znajomość przepisów prawa, a następnie wdrożyć odpowiednie procedury i postępowania zapewniające zgodność działalności z obowiązującym prawem (zobacz też szkolenia Compliance).

Njpopularniejsze obecnie kursy i szkolenia dotyczące ochrony śrosowiska to między innymi:

 • szkolenia dotyczące Bazy Danych Odpadowych i obowiązków raportowych przedsiębiorców,
 • szkolenia z KOBIZE, czyli sprawozdawczości do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • szkolenia dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001,
 • szkolenia dotyczące gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczenia odpadów,
 • szkolenia omawiające Prawo ochrony środowiska oraz powiązane ustawy i akty wykonawcze,
 • szkolenia poświęcone kwestiom odpowiedzialności i sankcjom karnym w ochronie środowiska,
 • szkolenia omawiające postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • szkolenia specjalista ds. ochrony środowiska przygotowujące do wykonywania zawodu.

Aktualnie coraz więcej kursów i szkoleń z ochrony środowiska realizowanych jest online, co znacznie zwiększa dostęp do sprawdzonej wiedzy w tym temacie. Oferta szkoleń stacjonarnych z ochrony środowiska wciąż jest szeroka, ale tego typu szkolenia znajdziemy głównie w dużych miastach. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin oraz Łódź. Osobną kategorię stanowią kursy online poświęcone ochronie środowiska, które koncentrują się głównie na podstawowych zagadnieniach i skierowane są głównie do mniej zaawansowanych odbiorców. Warto również rozważyć udział w kongresach, targach i konferencjach z ochrony środowiska, które pozwalają nie tylko zyskać dostęp do sprawdzonej wiedzy, ale również budować sieć kontaktów zawodowych oraz zapoznawać z trendami w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenia z ochrony środowiska - dla kogo?

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem wdrożenia racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zapewnienia zmniejszenia emisji spalin, gazów i śladu węglowego, wdrożeniem przepisów wynikających z dyrektywy REACH i CLP, zapewnieniem efektywności gospodarki wodno-ściekowej czy też minimalizacją strat energii. Inne zagadnienia wymagające uwagi przedsiębiorców to między innymi tematy ochrony powietrza, pozwoleń i standardów emisyjnych, wprowadzania opakowań do obrotu, prowadzenia procesów inwestycyjnych i ekoprojektowania, raportowania do KOBiZE, opłat i sprawozdawczości środowiskowej, obowiązków związanych z prowadzeniem składowisk czy też zagadnienia z obszaru systemów zarządzania środowiskowego. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju firmy wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska oraz praktycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw: zarówno w obszarze technologii, jak i metod zarządzania i wiedzy specjalistycznej. Wiedza ta jest szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach z branż: chemicznej, spożywczej, odpadowej, górniczej, budowlanej, energetycznej, paliwowej, utilities, logistycznej czy też szeroko pojętego przemysłu wytwórczego i przetwórczego. Efektywną metodą dostarczenia tej wiedzy mogą być między innymi specjalistyczne szkolenia, konferencje i kursy dotyczące ochrony środowiska. Są one kierowane przede wszystkim do:

 • kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z branż wymienionych powyżej,
 • specjalistów ds. procesów produkcyjnych i służb utrzymania ruchu,
 • specjalistów ds. ochrony środowiska,
 • działów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach publicznych i samorządowych,
 • kierowników zakładów produkcyjnych czy laboratoriów środowiskowych.
Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane