Baza szkoleń, kursów i konferencji z ochrony środowiska!

 • Znajdź kursy, szkolenia i konferencje z ochrony środowiska
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Znajdź kursy, szkolenia i konferencje z ochrony środowiska
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia, kursy, konferencje z ochrony środowiska
Przewiń stronę

Ochrona środowiska: 171

Artykuł

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Ochrona środowiska staje się coraz bardziej „palącą” kwestią we wszystkich rozwiniętych państwach. Ogromny nacisk na podwyższanie standardów w tym zakresie kładzie również Unia Europejska, co ma wpływ na polskie prawo i tutejszych przedsiębiorców. Sprawdź, co warto wiedzieć o wymogach ustawy Prawo ochrony środowiska i powiązanych z nią aktów prawnych.

Ochrona środowiska przez przedsiębiorców

Każda osoba, która jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie lub rybactwie albo wykonuje zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, w świetle ustawy Prawo o ochronie środowiska jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Zgodnie z tym samym aktem prawnym każda osoba (również przedsiębiorca) ma prawo do korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania do niego substancji i energii oraz korzystania z wód w związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych i własnego gospodarstwa domowego bez konieczności stosowania instalacji. Jeśli jednak korzystanie ze środowiska wykracza poza te ramy, zazwyczaj konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów i dopełnienie pewnych formalności.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na korzystanie ze środowiska?

Działalność przemysłowa niestety często wymaga naruszenia równowagi przyrodniczej. Dlatego rozwój wymaga pewnych kompromisów. Nie jest jednak możliwe swobodne korzystanie ze środowiska w dowolnym zakresie – brak regulujących to przepisów mógłby szybko doprowadzić do degradacji ekosystemów. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – warto zapoznać się w tej kwestii z regulacjami zawartymi również w prawie wodnym,
 • produkcją dużej ilości odpadów – niezbędne będzie wdrożenie efektywnej gospodarki odpadami,
 • dużym poborem wody,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje zawarte są w umowie ADR,
 • prowadzeniem składowisk oraz wprowadzaniem opakowań do obrotu – co skutkuje koniecznością rejestracji w BDO,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga odpowiedniego oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach czy CLP.

Każdą instalację, która powoduje tego rodzaju konsekwencje dla środowiska, należy zgłosić, a następnie poczekać, aż odpowiedni organ wyrazi zgodę na jej użytkowanie. Obowiązek ten regulują m.in. ustawy Prawo o ochronie środowiska, Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia z 2 lipca 2010 roku.

Szkolenia dotyczące wykorzystania środowiska przez przedsiębiorców

Ze względu na szybko zmieniające się przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska oraz doniosłość tego tematu, warto zainwestować w odpowiednie szkolenia i kursy dla pracowników przedsiębiorstwa. Szkolenia tego typu pomagają zbudować świadomość danego tematu, znajomość przepisów prawa, a następnie wdrożyć odpowiednie procedury i postępowania zapewniające zgodność działalności z obowiązującym prawem (zobacz też szkolenia Compliance).

Njpopularniejsze obecnie kursy i szkolenia dotyczące ochrony śrosowiska to między innymi:

 • szkolenia dotyczące Bazy Danych Odpadowych i obowiązków raportowych przedsiębiorców,
 • szkolenia z KOBIZE, czyli sprawozdawczości do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • szkolenia dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001,
 • szkolenia dotyczące gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczenia odpadów,
 • szkolenia omawiające Prawo ochrony środowiska oraz powiązane ustawy i akty wykonawcze,
 • szkolenia poświęcone kwestiom odpowiedzialności i sankcjom karnym w ochronie środowiska,
 • szkolenia omawiające postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualnie coraz więcej kursów i szkoleń z ochrony śorowiska realizowanych jest online, co znacznie zwiększa dostęp do sprawdzonej wiedzy w tym temacie. Oferta szkoleń stacjonarnych z ochrony środowiska wciąż jest szeroka, ale tego typu szkolenia znajdziemy głównie w dużych miastach. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin oraz Łódź. Osobną kategorię stanowią kursy online poświęcone ochronie środowiska, które koncentrują się głównie na podstawowych zagadnieniach i skierowane są głównie do mniej zaawansowanych odbiorców. Warto również rozważyć udział w kongresach, targach i konferencjach z ochrony środowiska, które pozwalają nie tylko zyskać dostęp do sprawdzonej wiedzy, ale również budować sieć kontaktów zawodowych oraz zapoznawać z trendami w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane