Szkolenie

Awans na szefa

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia Awans na szefa jest przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadomego zaplanowania i budowania przez nich ich własnej roli menedżerskiej i wizji zespołu.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA AWANS NA SZEFA:
dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania i efektywnego zarządzania zespołem pracowników
rozpoznanie własnego stylu kierowania pracownikami
dostarczenie wiedzy z zakresu skutecznej i motywującej komunikacji w sytuacjach zadaniowych i interpersonalnych z pracownikami
przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów
poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych

Szkolenie Awans na szefa prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń.
Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie Awans na Szefa dedykowane jest nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub obecnym menedżerom, którzy przygotowują się do dalszego awansu na stanowisko kierownicze i/lub  chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.  
Szkolenie dedykujemy wszystkim pracownikom, którzy chcą świadomie budować wizję swojej roli w organizacji oraz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o konkretne narzędzia.

Program szkolenia

Osiągnięcie dojrzałości w zarządzaniu ludźmi to proces długotrwały, który bywa bolesny, pełen porażek i trudności. Nie urodziłeś się menedżerem.
Dobrym menedżerem, świadomym swej roli dopiero możesz się stać. Wszystko przed Tobą!

Nowoczesne organizacje potrzebują silnych liderów

 • Kim jest lider – rola i zadania menedżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi – lider zadaniowy i lider relacyjny
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania a specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa podwładnych a optymalny styl kierowania: od instruktażu po delegowanie

Awans w zespole: problem czy szansa dla młodego menedżera?

 • Konkurs lub wytypowanie –  konsekwencje sposobu awansowania
 • Największe błędy młodego menedżera
 • Skomplikowane relacje koleżeńskie po awansie
 • Jak zarządzać zespołem, z którego się wyrosło?
 • Jak przygotować się i poradzić sobie z emocjami innych (UWAGA! Zazdrość!)?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak poradzić sobie z własnymi uczuciami? (paraliżująca niepewność, niepokój, strach przed oceną i kilka innych)
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?

Autorytet młodego menedżera – jak go budować?

 • Źródła autorytetu specjalisty/eksperta vs menedżera
 • Władza i autorytet menedżera
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
 • Zasady sprawowania władzy:
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet
 • Budowanie relacji z podwładnymi 
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Autorytet a potrzeba kreowania wizerunku lidera w oczach podwładnych:
  – zorientowany na działanie lub analityczny
  – proaktywny lub reaktywny
  – otwarty na relacje lub dyrektywny
  – opanowany lub okazujący emocje
  – empatyczny lub zdystansowany

Rozpoznanie własnych predyspozycji menedżerskich

 • Model Okien Johari:
  – obszar otwarty (arena)
  – obszar ukryty (fasada)
  – obszar ślepy (ślepy punkt)
  – obszar nieznany
 • Skąd czerpać informacje o sobie? – Poznanie wyzwań i ocena silnych stron i własnych słabości

Mocny start, czyli wygłoszenie expose szefa

 • Expose czyli instrukcja obsługi szefa – dlaczego jest ważna?
 • Potrzeba zaznaczenia charakteru relacji menedżera ze współpracownikami
 • Wizja i misja mojego zespołu –  jak zarazić nią zespół?
 • Przygotowanie się do expose – uświadomienie najważniejszych wartości, zasad i granic we współpracy z zespołem pracowników
 • Minimalne granice szefa – jak je wyznaczać?
 • Maksymalne preferencje –  jak je przedstawiać?
 • Zasady wygłaszania expose szefa
 • Expose, czyli moje wymagania, moje intencje krok po kroku:
  – przedstawienie intencji
  – przedstawienie celów
  – zdefiniowane zasad kluczowych
  – określenie wartości (firmowe, osobiste)
  – określenie minimalnych granic
  – określenie swoich oczekiwań
 • Siła emocji w expose szefa:
  – osobiste zaangażowanie szefa
  – koncentracja na zmianie
  – integracja i autentyczność

Kierowanie to komunikowanie się

 • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji i rola komunikacji wewnętrznej
 • Znaczenie umiejętności komunikowania się  menedżera w codziennej pracy
 • Dojrzała komunikacja z pracownikami: style i zasady porozumiewania się
 • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
 • Werbalne i niewerbalne komponenty komunikacji
 • Rola aktywnego słuchania i empatii
 • Kierowanie rozmową i pytania w trakcie rozmowy
 • Bariery komunikacyjne w relacji z pracownikiem – jak je identyfikować i pokonywać
 • Błędy w kontaktach interpersonalnych – typologia, niebezpieczeństwa i ścieżki ich unikania
 • Nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji

Komunikacja szefa: komunikowanie i delegowanie zadań

 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Algorytm motywującego przekazywania zadań – jak wydawać jasne i motywujące polecenia
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
 • Co może blokować delegowanie zadań?

Komunikacja szefa: informacja zwrotna jako narzędzie motywowania i wywierania wpływu

 • Psychologiczne znaczenie  oceny i monitoringu  w kierowaniu zespołem
 • Monitoring działań bieżących  a kontrola stopnia zrealizowania zaplanowanych celów
 • Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Pochwała jako narzędzie budowania motywacji – jak udzielać pochwał?
 • Krytyka sposobem na korygowanie błędów pracownika
 • Algorytmy rozmów feedback’owych: FUPR, FUKO, UF, SPiNKA,  GRID
 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę typu feedback:
  – rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (jakościowych, terminowych, ilościowych itp)
  – rozmowa zmierzająca do zbadania przyczyn niepowodzeń pracownika w realizacji zadań ( przyczyny typu: pracownik nie umie, nie chce, nie może wykonać zadania)
  – rozmowa w sytuacji, gdy pracownik powiela te same błędy
  – rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu
  – rozmowa z pracownikiem, który unika integrowania się w zespole
  – rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu
  – i inne

Praca w zespole – zasady budowania efektywnej grupy zadaniowej

 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – działaj jak lider! 
 • Jakim być szefem-liderem? – analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów a diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce pracy 
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, wyznaczanie priorytetów, etapowanie zadań
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Zwycięski zespół – jak wyzwalać efekt synergii? Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
 • Zagrożenie konformizmem – jak unikać syndromu grupowego myślenia?

Komunikacja szefa: przekazywanie trudnych decyzji

 • Kluczowe zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
 • Różne style prowadzenia rozmowy – wybór najlepszego stylu dla siebie
 • Algorytm komunikowania trudnej decyzji
 • Ludzka twarz szefa i udzielanie wsparcia
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy
  – nazywanie własnych emocji
  – obniżanie stresu negatywnego
  – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

Podsumowanie, integracja wiedzy i umiejętności uczestników

 • Action Plan:
  – start – jakie techniki zacznę stosować?
  – stop – jakie zachowania przestanę stosować?
  – kontynuacja – jakie dobre praktyki będę kontynuował?
 • Podsumowanie szkolenia: o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę…. Refleksje i wnioski.

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

Joanna Cisek-Dąbrowska

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Najczęściej prowadzi szkolenia miękkie, treningi interpersonalne.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

Gdzie i kiedy

Wisła 22 - 23 października 2020
Hotel STOK****SKI&SPA

43-460 Wisła

Jawornik 52A

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!