Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dyrektor-finansowy-kurs-zawodowy-22899-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL KURSU

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Zakres programowy obejmuje zagadnienia prawne i rachunkowe,a także analizę finansową oraz sposoby zarządzania wartością przedsiębiorstwa czy pozyskiwania kapitału.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników zdobędzie umiejętności sprawnego zarządzania finansowego przedsiębiorstwem. Uczestnicy będą mieć możliwość konsultacji indywidualnych.


CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursuUSŁUGI DODATKOWE

W cenę kursu wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI KURSU

Na kurs zapraszamy:- pracowników działów finansowych

- osoby aplikujące na stanowisko dyrektora finansowego

- osoby aplikujące na stanowiska kierownicze działów finansowo - księgowych

- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarządzania finansowego

- wszystkie chętne osoby zainteresowane omawianą tematyką

Program szkolenia:

1.Prawo cywilne

- źródła i wykładnia prawa

- przedmiot i podmiot stosunku cywilnoprawnego

- prawo zobowiązań

- podstawowe rodzaje umów

-ćwiczenia

2.Prawo handlowe

- przedsiębiorcy i ich charakterystyka

- zagadnienia prawa spółek

-ćwiczenia

3.Prawo pracy

- zasady prawa pracy

- umowy o pracę

- wynagrodzenie i inne świadczenia

- obowiązki pracownika i pracodawcy

- czas pracy

-ćwiczenia

4.Prawo karne skarbowe

- przestępstwa i wykroczenia skarbowe

-ćwiczenia

5. Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych

- kompetencje organów spółek

- odpowiedzialność cywilnoprawna a odszkodowawcza

-ćwiczenia

6.Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

- formułowanie strategii i zarządzanie strategiczne

- analiza przedsiębiorstwa na tle otoczenia

- analiza marketingowa

- metody portfelowe

-ćwiczenia

7.Sprawozdawczość finansowa

- bilans, jego budowa oraz wycena aktywów i pasywów

- rachunek zysków i strat oraz jego wersje

- rachunek przepływów pieniężnych , metody sporządzania , rodzaje działalności

- zestawienie zmian w kapitale własnym

- informacja dodatkowa i jej znaczenie

-ćwiczenia

8.Analiza finansowa

- wstępna analiza na podstawie sprawozdania finansowego

- klasyfikacja i charakterystyka wskaźników rentowności

-wskaźniki płynności w ocenie sytuacji finansowej

-znaczenie wskaźników obrotowości w poprawie efektywności gospodarowania

-wskaźniki wspomagania finansowego

-wartość poznawcza wskaźników rynku kapitałowego

- dźwignia operacyjna , finansowa i połączona

- symptomy pogarszającej się sytuacji firmy

-ćwiczenia

9. Zarządzanie ryzykiem finansowym

- ryzyko kursowe

- ryzyko zmian stóp procentowych

- charakterystyka instrumentów finansowych

- instrumenty pochodne

- rachunkowość zabezpieczeń

-ćwiczenia

10.Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych

- zdyskontowane przepływy pieniężne

- metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw

- zastosowanie metod majątkowych

- metody mieszane i porównawcze

- ocena projektu inwestycyjnego

-ćwiczenia

11. Kontroling operacyjny a strategiczny

-ćwiczenia

12.Rachunkowość zarządcza i nowe trendy w rachunku kosztów

-ćwiczenia

13.Pozyskiwanie i koszt kapitału

- polityka kredytowa

- leasing , factoring

- inne metody finansowania działalności

-ćwiczenia

14. Windykacja wierzytelności

- ocena kontrahenta

- zabezpieczenia wierzytelności

- przedawnienie wierzytelności

- upadłość dłużnika

- postępowanie sądowe i egzekucyjne

-ćwiczenia

15.Obniżanie ciężarów podatkowych

- podatki dochodowe

- podatek od towarów i usług

- pozostałe podatki

- ryzyko podatkowe

-ćwiczenia

16.Podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 4538,70 zł

Cena zawiera:

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy:
http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Wydarzenie: DYREKTOR FINANSOWY - kurs zawodowy