Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-spolek-handlowych-po-zmianach-oraz-odpowiedzialnosc-organow-spolki-kapitalowej-61763-id71

Informacje o szkoleniu

 • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PO ZMIANACH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ


  ID szkolenia: 61763
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Wersal***
  Tetmajera 14A
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godz. dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o stan prawny 2015r. z :
- prawnymi możliwościami egzekucji merytorycznej i formalnej przez wierzyciela wierzytelności z majątku dłużnika oraz ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi w egzekucji sadowej.
- umiejętnym doborem odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów małych i dużych odbiorców, uwzględniającej realia obrotu gospodarczego w specyfice energetyki a przede wszystkim przygotowanie skutecznej windykacji należności na etapie prawidłowego sporządzenia wniosku egzekucyjnego m.in. wierzytelności dłużnika w stosunku do dłużnika zajętej wierzytelności (trzeciego dłużnika), wynikających z różnych, zawartych kontraktów handlowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw energetycznych w szczególności:
- prawników przygotowujących umowy , wnioski egzekucyjne itp.
- oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 14 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia:

1. Wiadomości wprowadzające.
2. Zasadność i konieczność korzystania z podziału prowadzenia w stosunku do dłużnika
- egzekucji merytorycznej (w celu uzyskania możliwie najpełniejszego zaspokojenia roszczenia)
- egzekucji formalnej (pod kątem wprowadzenia należności w straty)
- wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej (odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu).
3. Techniki ustalania rzeczywistego majątku dłużnika i miejsca jego położenia
- umiejętność odpłatnego i nieodpłatnego skorzystania przez wierzyciela z działań komornika
- maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela wszystkich możliwości sądowego wyjawienia majątku przez dłużnika
4. Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego
- wybór właściwego komornika
- techniki wskazywania sposobu egzekucji przy wiedzy wierzyciela o majątku dłużnika i przy jej całkowitym lub częściowym braku
5. Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu i prowadzeniu poszczególnych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych
- analiza rzeczywistych efektów egzekucyjnych konkretnych sposobów
6. Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w egzekucji sądowej i ich wpływ na faktyczna skuteczność zaspokojenia wierzyciela.
7. Umiejętność właściwej i szybkiej reakcji wierzyciela w sytuacji
- śmierci dłużnika w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania egzekucyjnego
- działań dłużnika podejmowanych w celu przedłużenia egzekucji
8. Prowadzenie przez wierzyciela egzekucji w stosunku do dłużnika będącego w związku małżeńskim
- postępowanie wierzyciela na etapie zawierania, realizowania i windykowania umowy
- praktyczne wskazówki wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, podziału tego postępowania
- zachowanie wierzyciela w sytuacji braku realnych możliwości uzyskania klauzuli wykonalności p-ko małżonkowi, dające faktyczną możliwość uzyskania zaspokojenia
9. Sposoby właściwego postępowania wierzyciela w stosunku do dłużnika będącego w związku nieformalnym, tj. konkubinacie.
- czy możliwa jest skuteczna egzekucja w stosunku do dłużnika będącego w konkubinacie
10. Praktyczne aspekty prowadzenia przez wierzyciela egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego
- ograniczenia ustawowe w tym zakresie i ich sposób nadużywania przez dłużnika (właściwa obrona wierzyciela)
11. Trudności w ustaleniu i prowadzeniu przez wierzyciela skutecznej egzekucji
- z wierzytelności dłużnika w stosunku do dłużnika zajętej wierzytelności (trzeciego dłużnika), wynikających z różnych, zawartych kontraktów handlowych
- z udziałów w spółce z o. o. i z akcji oraz weksla in blanco
- z instrumentów finansowych zdematerializowanych
12. Bezpieczne przeprowadzenie wierzyciela przez najtrudniejszy sposób prowadzenia egzekucji, tj. z nieruchomości
- techniki ustalania nieruchomości dłużnika przy znajomości numeru księgi wieczystej jak i przy braku tej wiedzy
- prowadzenie egzekucji z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (egzekucja uproszczona)
- sposób postępowania wierzyciela w poszczególnych etapach egzekucji
- problematyka podatku VAT przy egzekucji z nieruchomości
- wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a przyłączanie się do niej kolejnych wierzycieli w świetle wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej o toczącej się egzekucji
- najczęściej podejmowane przez dłużnika techniki zmierzające do utrudnienia bądź uniemożliwienia przeprowadzenia skutecznej egzekucji i metody efektywnej ochrony interesów wierzyciela
- problematyka eksmisji z lokalu mieszkalnego w świetle najnowszych zmian i jej wpływ na faktyczną efektywność egzekucji
13. Praktyczne aspekty zalet i wad przyjęcia przez wierzyciela pozycji wierzyciela egzekwującego lub wierzyciela przyłączającego się do egzekucji przed planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
14. Ułożenie wzajemnej, maksymalnie efektywnej współpracy pomiędzy wierzycielem a komornikiem
- kontrola prawidłowości ponoszonych przez wierzyciela kosztów postępowania egzekucyjnego
- umiejętne i nie hamujące toku egzekucji stosowanie przez wierzyciela sądowych i administracyjnych środków nadzoru nad komornikiem, praktyczne aspekty
- właściwe rozróżnianie pomiędzy skargą na: czynności komornika, jego zaniechanie oraz bezczynność
- postępowanie wierzyciela w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego (jego ewentualności)
- postępowanie egzekucyjne a upadłość dłużnika
15. Najczęściej stosowane praktyki nieuczciwych dłużników zmierzające do uniemożliwienia zaspokojenia wierzyciela
- maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez wierzyciela możliwości skargi paulińskiej
- praktyczne sposoby skutecznego ustalania przez wierzyciela składników majątku wyprowadzonych przez dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzyciela
- najczęściej popełniane przez wierzyciela błędy w prowadzeniu sądowego postępowania o uznanie za bezskuteczne czynności prawne dłużnika i sposoby ich unikania lub korygowania
- wskazanie sposobu nieodpłatnego przeprowadzenia przez wierzyciela skargi paulińskiej, w szczególności przerzucenia jej kosztów na dłużnika.
Program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Sędzia Dariusz RYSTAŁ - ekspert w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, sędzia sądu apelacyjnego, nadzoruje prawidłowości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez sądy i komorników. Jest uznanym autorytetem i praktykiem szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego. Specjalizuje się w problematyce związanej z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych dystrybucji i obrotu. Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenia, wykorzystuje prowadząc od kilkunastu lat wykłady i warsztaty z windykacji oraz z zakresu zawierania i zabezpieczania kontraktów handlowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 netto

Cena zawiera:

- zakwaterowanie w pokojach 2-os z pełnym wyżywieniem w terminie od 13.05.2015r (kolacja ) do 16.05.2015r. (śniadanie). Do pok. 1-os. dopłata 300,00 zł netto + VAT (ograniczona ilość) - materiały szkoleniowe - certyfikat ukończenia szkolenia - imprezę integracyjną

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie uczestnictwa wraz z szczegółowymi informacjami organziacyjnymi wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu - zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji, otrzymanej do 10 dni przed szkoleniem.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.
DODATKOWE INFORMACJE :
MASTERS CSB Lublin , ul. Strażacka 8/90
fax (081) 532 50 62, tel ( 081) 534 13 01, 533 31 39.

Wydarzenie: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PO ZMIANACH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ