Szkolenie

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PO ZMIANACH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o stan prawny 2015r. z :
- prawnymi możliwościami egzekucji merytorycznej i formalnej przez wierzyciela wierzytelności z majątku dłużnika oraz ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi w egzekucji sadowej.
- umiejętnym doborem odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów małych i dużych odbiorców, uwzględniającej realia obrotu gospodarczego w specyfice energetyki a przede wszystkim przygotowanie skutecznej windykacji należności na etapie prawidłowego sporządzenia wniosku egzekucyjnego m.in. wierzytelności dłużnika w stosunku do dłużnika zajętej wierzytelności (trzeciego dłużnika), wynikających z różnych, zawartych kontraktów handlowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw energetycznych w szczególności:
- prawników przygotowujących umowy , wnioski egzekucyjne itp.
- oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 14 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające.
2. Zasadność i konieczność korzystania z podziału prowadzenia w stosunku do dłużnika
- egzekucji merytorycznej (w celu uzyskania możliwie najpełniejszego zaspokojenia roszczenia)
- egzekucji formalnej (pod kątem wprowadzenia należności w straty)
- wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej (odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu).
3. Techniki ustalania rzeczywistego majątku dłużnika i miejsca jego położenia
- umiejętność odpłatnego i nieodpłatnego skorzystania przez wierzyciela z działań komornika
- maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela wszystkich możliwości sądowego wyjawienia majątku przez dłużnika
4. Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego
- wybór właściwego komornika
- techniki wskazywania sposobu egzekucji przy wiedzy wierzyciela o majątku dłużnika i przy jej całkowitym lub częściowym braku
5. Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu i prowadzeniu poszczególnych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych
- analiza rzeczywistych efektów egzekucyjnych konkretnych sposobów
6. Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w egzekucji sądowej i ich wpływ na faktyczna skuteczność zaspokojenia wierzyciela.
7. Umiejętność właściwej i szybkiej reakcji wierzyciela w sytuacji
- śmierci dłużnika w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania egzekucyjnego
- działań dłużnika podejmowanych w celu przedłużenia egzekucji
8. Prowadzenie przez wierzyciela egzekucji w stosunku do dłużnika będącego w związku małżeńskim
- postępowanie wierzyciela na etapie zawierania, realizowania i windykowania umowy
- praktyczne wskazówki wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, podziału tego postępowania
- zachowanie wierzyciela w sytuacji braku realnych możliwości uzyskania klauzuli wykonalności p-ko małżonkowi, dające faktyczną możliwość uzyskania zaspokojenia
9. Sposoby właściwego postępowania wierzyciela w stosunku do dłużnika będącego w związku nieformalnym, tj. konkubinacie.
- czy możliwa jest skuteczna egzekucja w stosunku do dłużnika będącego w konkubinacie
10. Praktyczne aspekty prowadzenia przez wierzyciela egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego
- ograniczenia ustawowe w tym zakresie i ich sposób nadużywania przez dłużnika (właściwa obrona wierzyciela)
11. Trudności w ustaleniu i prowadzeniu przez wierzyciela skutecznej egzekucji
- z wierzytelności dłużnika w stosunku do dłużnika zajętej wierzytelności (trzeciego dłużnika), wynikających z różnych, zawartych kontraktów handlowych
- z udziałów w spółce z o. o. i z akcji oraz weksla in blanco
- z instrumentów finansowych zdematerializowanych
12. Bezpieczne przeprowadzenie wierzyciela przez najtrudniejszy sposób prowadzenia egzekucji, tj. z nieruchomości
- techniki ustalania nieruchomości dłużnika przy znajomości numeru księgi wieczystej jak i przy braku tej wiedzy
- prowadzenie egzekucji z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (egzekucja uproszczona)
- sposób postępowania wierzyciela w poszczególnych etapach egzekucji
- problematyka podatku VAT przy egzekucji z nieruchomości
- wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a przyłączanie się do niej kolejnych wierzycieli w świetle wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej o toczącej się egzekucji
- najczęściej podejmowane przez dłużnika techniki zmierzające do utrudnienia bądź uniemożliwienia przeprowadzenia skutecznej egzekucji i metody efektywnej ochrony interesów wierzyciela
- problematyka eksmisji z lokalu mieszkalnego w świetle najnowszych zmian i jej wpływ na faktyczną efektywność egzekucji
13. Praktyczne aspekty zalet i wad przyjęcia przez wierzyciela pozycji wierzyciela egzekwującego lub wierzyciela przyłączającego się do egzekucji przed planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
14. Ułożenie wzajemnej, maksymalnie efektywnej współpracy pomiędzy wierzycielem a komornikiem
- kontrola prawidłowości ponoszonych przez wierzyciela kosztów postępowania egzekucyjnego
- umiejętne i nie hamujące toku egzekucji stosowanie przez wierzyciela sądowych i administracyjnych środków nadzoru nad komornikiem, praktyczne aspekty
- właściwe rozróżnianie pomiędzy skargą na: czynności komornika, jego zaniechanie oraz bezczynność
- postępowanie wierzyciela w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego (jego ewentualności)
- postępowanie egzekucyjne a upadłość dłużnika
15. Najczęściej stosowane praktyki nieuczciwych dłużników zmierzające do uniemożliwienia zaspokojenia wierzyciela
- maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez wierzyciela możliwości skargi paulińskiej
- praktyczne sposoby skutecznego ustalania przez wierzyciela składników majątku wyprowadzonych przez dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzyciela
- najczęściej popełniane przez wierzyciela błędy w prowadzeniu sądowego postępowania o uznanie za bezskuteczne czynności prawne dłużnika i sposoby ich unikania lub korygowania
- wskazanie sposobu nieodpłatnego przeprowadzenia przez wierzyciela skargi paulińskiej, w szczególności przerzucenia jej kosztów na dłużnika.
Program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

16 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
Sędzia Dariusz RYSTAŁ - ekspert w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, sędzia sądu apelacyjnego, nadzoruje prawidłowości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez sądy i komorników. Jest uznanym autorytetem i praktykiem szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego. Specjalizuje się w problematyce związanej z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych dystrybucji i obrotu. Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenia, wykorzystuje prowadząc od kilkunastu lat wykłady i warsztaty z windykacji oraz z zakresu zawierania i zabezpieczania kontraktów handlowych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 maja 2015
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14A

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
2100 PLN
Cena zawiera:
  • - zakwaterowanie w pokojach 2-os z pełnym wyżywieniem w terminie od 13.05.2015r (kolacja ) do 16.05.2015r. (śniadanie). Do pok. 1-os. dopłata 300,00 zł netto + VAT (ograniczona ilość) - materiały szkoleniowe - certyfikat ukończenia szkolenia - imprezę integracyjną
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie uczestnictwa wraz z szczegółowymi informacjami organziacyjnymi wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu - zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji, otrzymanej do 10 dni przed szkoleniem.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.
DODATKOWE INFORMACJE :
MASTERS CSB Lublin , ul. Strażacka 8/90
fax (081) 532 50 62, tel ( 081) 534 13 01, 533 31 39.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!