Szkolenie: Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przystosowanie-maszyn-do-minimalnych-wymagan-bhp-okreslonych-w-dyrektywie-2009104we-61035

Informacje o szkoleniu

LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE), która często jest w Polsce określana potoczną nazwą „dyrektywa narzędziowa”. Jest ona wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniami ministra gospodarki z 2002 i 2003 r. (więcej informacji >>).

Minimalne wymagania (MW) dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych oraz obejmują zarówno maszyny „stare” (używane) jak i – w pewnym zakresie – maszyny nowe. Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.

W praktyce wymagania minimalne są uważane za niejasne i nieprecyzyjne. Pracownicy wyznaczeni do ich wdrożenia w firmie często:
- nie wiedzą jak je zastosować w odniesieniu do konkretnej maszyny,
- brakuje im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzonych narzędzi pozwalających wykonać te zadania rzetelnie,
- oceniają spełnienie wymagań w pośpiechu, nie mając możliwości głębszego zastanowienia się nad ich sensem.

Czasem pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że brakuje im wystarczających kompetencji, angażują do tego tematu firmy zewnętrzne, oferujące usługi w tym zakresie. Jeżeli jednak zlecający tego typu prace nie zna dokładnie wymagań, to również nie jest w stanie ocenić rzetelności prac wykonanych przez zleceniobiorców. Jakość takich usług często jest bardzo niska. Efektem końcowym pracy powyżej opisanych zespołów jest zazwyczaj oględne stwierdzenie, że wymagania są spełnione. Nie ma to jednak pokrycia w rzeczywistości. Natomiast za niespełnienie wymagań i ewentualne szkody z tego wynikające to pracodawca (a nie zewnętrzny usługodawca) ponosi pełną odpowiedzialność!

Na szkoleniach z minimalnych wymagań pada wiele pytań, nie tylko o maszyny „stare”. Bardzo często uczestnicy pytają o poniższe kwestie:
- czy można z góry założyć, że maszyna oznakowana oznaczeniem CE, spełnia minimalne wymagania? Czy będzie je spełniać w przyszłości?
- czy spełniając MW trzeba stosować normy zharmonizowane (np. normy typu C)?
- czego można wymagać od dostawców maszyn starych, remontowanych, modernizowanych i nowych (np. przywożonych z krajów starej UE lub spoza niej)?
- w jak znacznym stopniu można zmienić maszynę w trakcie jej dostosowywania?
- czy można z góry założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?
- …

Udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania, wymaga omówienia kilku podstawowych zagadnień wynikających z dyrektywy maszynowej. Dlatego też w celu uporządkowania wiedzy uczestników program szkolenia zawiera skrótowe omówienie, koniecznej w tym zakresie, części wymagań z dyrektywy 2006/42/WE. Szkolenie to nie może być jednak traktowane jako alternatywa dla szkolenia z zakresu dyrektywy maszynowej >>.

Oprócz uporządkowania wiedzy w zakresie MW szkolenie daje uczestnikom sprawdzone narzędzia i umiejętność ich wykorzystania. Narzędzia te ułatwiają:
- przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań,
- dostosowanie maszyn wykorzystywanych w firmie.

Co więcej, spełnienie wymagań minimalnych nie jest zazwyczaj procesem jednorazowym! Stan ich spełnienia należy na bieżąco utrzymywać. Dlatego tak ważne jest, by sami pracownicy firmy znali i rozumieli ich treść. Proponowane przez nas szkolenie daje solidną podstawę do osiągnięcia tego celu.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- pracodawcy, kierownictwo techniczne,
- dozór techniczny (Inspektorzy BHP i specjaliści ds. bezpieczeństwa,
którzy zajmują się organizacją stanowisk roboczych),
- służby utrzymania ruchu,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn (konstruktorzy
mechanicy, elektrycy-automatycy itp.).

Firmy:
- użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
- producenci i dostawcy maszyn i urządzeń technicznych,
- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
maszyn i urządzeń technicznych.

Program szkolenia:

Ogólny program szkolenia:

Dzień 1 (łącznie ok. 9 h zajęć po 45'):
1. Podstawowe zagadnienia związane z minimalnymi wymaganiami: (90')
Dyrektywy społeczne a dyrektywy tzw. "nowego podejścia", dyrektywa ramowa 89/391/EWG, ...
2. Czego użytkownik maszyn powinien wymagać od dostawców maszyn? (60')
Jakie obowiązki nakłada dyrektywa maszynowa na dostawców maszyn, jakie dokumenty
musi dostarczyć użytkownikowi dostawca maszyny, jak uniknąć problemów
przy odbiorze maszyny, ...
3. Minimalne wymagania bhp wynikające z dyrektywy 2009/104/WE: (120')
Rozporządzenie MG z dnia 30.10.2002 r. oraz rozporządzenie MGPiPS z dnia 30.09.2003 r.
4. Postępowanie przy dostosowywaniu użytkowanych maszyn do zgodności z MW: (45')
Plan doprowadzenia maszyn do zgodności, zasady ustalania niezgodności,
metody oceny ryzyka, ...


Dzień 2 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
5. Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn: (315')
Zidentyfikowanie zagrożeń, określenie poziomu ryzyka stwarzanego przez zagrożenia,
ustalenie niezbędnych działań i środków technicznych doprowadzających maszynę do zgodności,
przygotowanie elementów planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami, ...

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner - byłego LUC – CE CONSULTING, zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1600 - (+23% VAT)

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

www.certpartner.pl

Wydarzenie: Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE