Szkolenie: REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-projektow-inwestycyjnych-69914

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do realizacji, rozliczania i kontroli projektu współfinansowanego ze środków UE.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

•Minimalizacja zagrożeń wynikających z ryzyka naruszeń Umowy o dofinansowanie projektu
•Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu;
•Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;
•Podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych;

Do podstawowych korzyści, jakie niesie za sobą udział w szkoleniu zaliczyć trzeba:

•Nabycie umiejętności w zakresie skutecznej realizacji i rozliczeń projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków publicznych;
•Nauka poprawnego udzielenia zamówień w projektach inwestycyjnych
•Opanowanie zasad rozliczania i dokumentowania wydatków inwestycyjnych, w tym kosztów rzeczowych i osobowych
•Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu
•Wyższa sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych;
•Zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu.
•Zapoznanie się z przykładami uchybień i nieprawidłowości w projektach inwestycyjnych
•Odpowiednie przygotowanie się do kontroli projektu
•Podniesienie sprawności we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych;
•Nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym

Szkolenie skierowane jest do:

Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:

1. Członkowie kadry administracyjnej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
2. Członkowie kadry merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
3. Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
4. Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
5. Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

Program szkolenia:

1 DZIEŃ

I Zasady skutecznej realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

1. Właściwa ocena zapisów Wniosku o dofinansowanie w kontekście zobowiązań nakładanych Umową dotacyjną
2. Ocena kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności wydatków
3. Obowiązkowe procedury i rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektu
4.Zasady budowy zespołu zarządzającego realizacją projektu
5. Dobre praktyki w obszarze zarządzania projektem

II Zasady udzielania zamówień i ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

1. Zasady szacowania wartości zamówienia
2. Procedura rozeznania rynku
3. Zasada konkurencyjności
4. Przykłady naruszeń wymogów programowych w zakresie procedur zawierania umów

III Właściwa promocja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE

1. Nowe wymogi w zakresie promocji projektu
2. Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych
3. Przykłady zastosowań działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych typach projektów
4. Dobre praktyki w zakresie dokumentowania działań promocyjnych

IV Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu

1. Zasady wyodrębniania operacji związanych z realizacją projektu
2. Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
3. Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
4. Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów nieprowadzących księgowości
5. Reguły w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

II DZIEŃ:

I Skuteczne rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pomocowych UE

1. Obowiązki umowne w zakresie rozliczania projektu
2. Terminy i zasady sporządzania Wniosków o płatność
3. Instrukcja sporządzania Wniosków o płatność
4. Zasady dokumentowania wydatków w projektach inwestycyjnych
5. Warsztaty - Studium przypadku
6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
7. Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
8. Sporządzanie Wniosku o płatność w ramach systemu SL2014

II Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu inwestycyjnego

1. Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu
2. Zasady dokumentowania postępu rzeczowego projektu
3. Monitorowanie wskaźników rezultatu na poziomie Beneficjenta
4. Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników
5. Przykłady w zakresie monitorowania efektów projektu w projektach inwestycyjnych

III Właściwe przygotowanie do kontroli projektu inwestycyjnego

1. Obowiązek poddania się Beneficjenta czynnościom kontrolnym
2. Obszary poddawane kontroli
3. Zasady realizacji czynności kontrolnych – prawa i obowiązki stron
4. Właściwe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli
5. Zasady postępowania w przypadku wykrycia uchybień i nieprawidłowości
6. Przykłady uchybień i działań naprawczych

Informacje o prelegentach:

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem, faxem albo pocztą. Zgłoszenie jest dostępne pod adresem: http://www.orylion.pl/zgloszenie-online.html

Wydarzenie: REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH