Szkolenie

Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia)

O szkoleniu

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Projekt 3-dniowych warsztatów został przygotowany aby wyposażyć Uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków na stanowisku „Specjalista ds. Kadr i Płac”:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

 

Korzyści dla uczestników

-Doświadczeni trenerzy będą inspirować i inicjować proces przyswajania wiedzy i przekładania jej na praktyczne umiejętności. Szkolenie realizowane jest przez ekspertów - praktyków.
-Każde z zagadnień zostanie omówione pod kątem doświadczeń Uczestników z możliwością zastosowania konkretnych metod do danej sytuacji.

-Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • specjalistom ds. kadr i płac
 • osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
 • pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
 • właścicielom firm
 • sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
 • wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

I Dzień
Stosunek pracy – od nawiązania do rozwiązania
1. Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż, m.in:
· Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?
· Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?
· Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
· Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
· Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
· Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
· Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp.,
· Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?
2. Umowa o pracę 2021 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi
3. Akta osobowe w 2021 r., w tym min:
· Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?
· Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?
· W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
· Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
· W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
· W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
· Czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?
· Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
· Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?
4. Rozwiązanie umowy o pracę - różne tryby i skomplikowane przypadki - w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
5. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. "Sygnalistów":
- obowiązek dla urzędów;
- obowiązek dla firm zatrudniających pow. 250 pracowników;
- zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
6. Mobbing
- definicja mobbingu;
- co może powodować pojawienie się mobbingu w zakładzie pracy?
- charakterystyka działania sprawcy;
- jak rozmawiać z potencjalna ofiarą?
- co zrobić kiedy dowiemy się o mobbingu.
7. Prawne rozwiązania związane z mobbingiem:
- regulacje wewnątrzzakładowe;
- Komisja Antymobbingowa tryb powołania i jej funkcjonowanie;
- co może ofiara mobbingu?
- egzekucja obowiązków pracowniczych a mobbing?
8. Dyskryminacja:
- zasada niedyskryminowania w miejscu pracy;
- co nie jest dyskryminacją?
- molestowanie seksualne jako rodzaj dyskryminacji w pracy;
- uprawnienie osoby dyskryminowanej;
9. Inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, jednorazowy akt przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, konflikt).

II DZIEŃ
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 r.
1.Definicja czasu pracy
Co jest a co nie jest czasem pracy?
Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
Jak naliczać czas pracy w przypadku elektronicznych rejestratorów czasu pracy?
Dlaczego inspektor podczas kontroli nie może rozliczać czasu pracy wg rejestratorów czasu pracy (tzw. RCP)?
2.Czas pracy w okresie pandemii
3.Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2021 r., w tym min:
Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
Czym kierować się wybierając system czasu pracy?
Kiedy opłaca się stosować system podstawowy, a kiedy równoważny lub zadaniowy?
Dlaczego nieraz system równoważny lub zadaniowy nie jest możliwy lub dobry do stosowania?
Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
W jakich przypadkach oraz w jakich systemach czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy?
Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy - wydłużając okres rozliczeniowy?
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy
Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?
Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od pracy?
Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym - jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?
5. Badania lekarskie a czas pracy
6.Tworzenie harmonogramów czasu pracy
7.Godziny pracy do zaplanowania - w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
8.Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy
9.Odpoczynki dobowe i tygodniowe
10.Dni wolne w harmonogramie czasu pracy
11.Praca w godzinach nadliczbowych, w tym m.in:
W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach - różne okoliczności?
Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy?
Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
12.Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
13.Praca w niedziele i święta
14.Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
Kiedy i w jaki sposób można planować urlop lub długie zwolnienie lekarskie w harmonogramie czasu pracy?
Jaki wpływ na czas pracy ma urlop wypoczynkowy i L4?
Jaki wpływ na czas pracy mają nieobecności w pracy?
Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych?
Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych.
Jaki skutek ma nieobecność w pracy przypadająca w dniu wolnym za sobotę lub święto sobotnie?
15.Pracownicy zarządzający
· Kim są pracownicy zarządzający, a kim kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych?
· Kiedy pracownikom zarządzającym oraz kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należą się, a kiedy nie należą się dodatki za nadgodziny?
· Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę, niedzielę lub święto?
· Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników zarządzających?

III DZIEŃ
1.Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków
2.Urlopy wypoczynkowe - studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń - w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego - obowiązek pracownika czy pracodawcy?
Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
Jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych?
3.Zwolnienia od pracy.
1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
2) Zwolnienie od pracy na dziecko.
3) Przypadki określone w innych przepisach:
a) badania i szkolenie bhp,
b) opieka nad członkiem rodziny,
c) powódź,
d) dni na poszukiwanie pracy,
e) działacze związkowi i SIP.
4.Uprawnienia związane z rodzicielstwem
5.Świadectwo pracy w 2021 r.
6.Karanie i nagradzanie pracowników
7.Odpowiedzialność porządkowa oraz nagradzanie pracowników
8.Wynagrodzenia
· Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
· Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
· Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie zadań praktycznych;
· Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych, zbieg potrąceń – analiza przypadków,
· Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy – aktualne orzecznictwo.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. kadr i płac.

Gdzie i kiedy

Zakopane 5 - 8 kwietnia 2022
-

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 6 - 8 kwietnia 2022

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 10 czerwca 2022
-

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 8 - 10 czerwca 2022

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 26 sierpnia 2022
-

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 24 - 26 sierpnia 2022

Gdzie i kiedy

Online 17 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 19 listopada 2021
-

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
2190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1740 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!