Szkolenie

Remonty, utrzymanie i konserwacja obiektów budowlanych

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo i w praktyczny sposób omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem prawa budowlanego, w szczególności z remontami, utrzymaniem i konserwacją obiektów budowlanych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która pozwoli im w sprawny i efektywny sposób realizować tego typu działania.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych (wykaz robot budowlanych wg rozporządzenia z 3 grudnia 2012 r.)
„Legalna” definicja remontu jako roboty budowlanej. Remont a przebudowa (modernizacja) lub konserwacja obiektu budowlanego.
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, regulacje ogólne i obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych. Sprecyzowane w akcie wykonawczym do Prawa budowlanego wymagania dotyczące użytkowania budynków mieszkalnych
Rodzaje kontroli okresowych i ich zakresy merytoryczne, formy protokołów i adnotacje w książce obiektu budowlanego. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli okresowych i sposoby zlecania ich przeprowadzenia.
Planowanie remontów, wymagane procedury administracyjne wg regulacji Prawa budowlanego oraz niezbędna dla ich dopełnienia dokumentacja techniczna. Szczególne regulacje przy remoncie obiektów zabytkowych.
Wymagania Prawa zamówień publicznych przy zlecaniu remontów budowlanych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski
Wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remontu obiektu budowlanego, kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i problem rażąco niskiej ceny
Umowa o roboty budowlane i formuła wynagrodzenia wykonawcy (plusy i minusy ryczałtu, zalety wynagrodzenia kosztorysowego wg art. 629 Kodeksu cywilnego)

Zasadność żądania kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym, zasady weryfikacji kosztorysów ofertowych.
Kierowanie wykonywaniem budowlanych robót remontowych oraz kwestia ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania obowiązujące przy remoncie obiektów zabytkowych
Możliwości odstępstw od dokumentacji technicznej w trakcie realizacji robót w świetle Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem barier art. 36a Prawa budowlanego i art. 144 Prawa zamówień publicznych
Zamówienia dodatkowe na nieprzewidziane roboty budowlane, konieczne do udzielenia dla możliwości zakończenia remontu (zamówienia podstawowego). Przesłanki upoważniające do wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki
Odbiory remontowych robót budowlanych, wymagane dokumenty formalno-prawne i dokumentacja powykonawcza, obowiązki wynikające z przepisów Prawa budowlanego
Konsekwencje działań nielegalnych w rozumieniu Prawa budowlanego, sankcje administracyjne i możliwości legalizacji, odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
Kompetencje organów nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych pozostających w złym stanie technicznym, decyzje administracyjne i możliwy zakaz użytkowania obiektu, konsekwencje karne dla właściciela i zarządcy
Dyskusja podsumowująca (pytania uczestników w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień)

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Jerzy Dylewski

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 kwietnia 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!