Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

O szkoleniu

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Program szkolenia

I. Dzień
1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco
2) Minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
3) Weksel in blanco zabezpieczający kilka wierzytelności oraz zabezpieczający część wierzytelności
4) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy sporządzaniu weksla in blanco – przykłady
5) Poręczenie wekslowe (awal) - Przykłady
a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
7) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
8) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
9) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie weksla in blanco
3. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
- poręczenie za dług istniejący
- poręczenie za dług przyszły
- poręczenie za całość długu
- poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
7) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie poręczenia
4. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
- Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
- Przelew całości oraz części wierzytelności
- Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
9) Zmiana treści umowy przelewu
10) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przelewu na zabezpieczenie

II. Dzień
4. Przelew wierzytelności (cesja) cd.
5. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym
3) Rzeczy mogące i niemogące być przedmiotem zastawu ze szczególnym uwzględnieniem części składowych oraz przynależności nieruchomości – przykłady, orzecznictwo
4) Prawa mogące być przedmiotem zastawu
5) Zastaw na rzeczach indywidualnie oznaczonych, na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz na zbiorze rzeczy
6) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
7) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
8) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
9) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności – pierwotny i wtórny
10) Powstanie zastawu
11) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
12) Czy możliwe jest wygaśnięcie zastawu rejestrowego bez zaspokojenia roszczeń wierzyciela
13) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie zastawu rejestrowego
6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja
2) Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
3) Rzeczy mogące i niemogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ze szczególnym uwzględnieniem części składowych oraz przynależności nieruchomości – przykłady, orzecznictwo
4) Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
5) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
6) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
7) Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
8) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
9) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
10) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
11) Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przelewu na zabezpieczenie

III. Dzień
7. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
- nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
- ułamkowa część nieruchomości
- użytkowanie wieczyste
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- wierzytelność hipoteczna
- kilka nieruchomości
- Hipoteka łączna
- Repartycja hipoteki
- Hipoteka na łączonych nieruchomościach
3) Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości
- Części składowe
- Przynależności
- Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie)
5) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu hipoteki – przykłady, orzecznictwo
6) Wierzytelność hipoteczna
- Pojęcie
- Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
- Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
- Zakres zabezpieczenia hipoteką
7) Ustanowienie hipoteki umownej
- Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
- Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości; Osoby, które mogą się podpisywać na oświadczeniach dot. ustanowienia hipoteki
- Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
- Oznaczenie przedmiotu hipoteki
- Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
- Niedopuszczalne klauzule umowne
8) Najczęściej popełniane błędy przy określaniu przedmiotu hipoteki oraz wierzytelności hipotecznej – przykłady, orzecznictwo
9) Powstanie hipoteki
- Ustanowienie a powstanie hipoteki
- Wpis hipoteki do księgi wieczystej
- Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
10) Pierwszeństwo hipoteki
- Pojęcie
- Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III Kw
- Możliwość zmiany pierwszeństwa hipotek
11) Ustalenie chwili wypłaty kredytu lub pożyczki – przykłady oraz najczęściej popełniane błędy
12) Zmiana treści hipoteki
- Forma zmiany treści hipoteki
- Zmiana przedmiotu hipoteki
- Zmiana wierzytelności hipotecznej
- Zamiana wierzytelności hipotecznej
- Podział hipoteki
13) Wygaśnięcie hipoteki
14) Opróżnione miejsce hipoteczne
- Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
- Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
- Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
- Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
- Niedopuszczalne klauzule umowne
- Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin: 16-17-18.11.2016 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Czas trwania

3 dni, 18 godzin

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności - Izabelę Heropolitańską.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
1 770
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!