SZKOŁA FINANSÓW

O szkoleniu

Celem Szkoły Finansów jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów korporacyjnych, narzędzi i technik zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.

Cele szczegółowe:
• ugruntowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej, wymagań UoR i MSSF, menadżerskich czynników zamykania sprawozdań finansowych
• uzyskanie kompetencji w zakresie doboru źródeł finansowania w zależności od cyklu życia przedsiębiorstwa, procesów IPO i pozyskiwania instrumentów dłużnych
• pozyskanie menadżerskiej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i strategii
• poszukiwania optymalizacji podatkowych, wzmocnienie kompetencji w pracy z doradcami podatkowymi
• poznanie praktycznych rozwiązań oceny przedsięwzięć biznesowych i projektów inwestycyjnych w tym narzędzi oceny ryzyka i metody jego ograniczania

Korzyści z uczestnictwa:
• możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Szkoły Finansów wydanego przez ASAP EDUCATION
• wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
• uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie finansów korporacyjnych, narzędzi i technik zarządzania nimi
• nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz wyceny przedsiębiorstw, w tym zapoznanie z praktyką zastosowań tych instrumentów we współczesnych organizacjach
• pozyskanie praktycznych umiejętności modelowania finansowego, w tym przygotowywania dynamicznych modeli finansowych czy planów finansowych

Certyfikat Szkoły Finansów:

Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoły Finansów jest:
• obecność na min. 80% zajęć
• zaliczenie egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi)

Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają świadectwo uczestnictwa w Szkole Finansów. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają certyfikat Szkoły Finansów wydany przez ASAP EDUCATION.
Kto powinien wziąć udział?
Szkoła Finansów adresowana jest do:
• pracowników pionów finansowych
• dyrektorów ekonomicznych/finansowych
• kandydatów na dyrektorów finansowych
• menadżerów pionów finansowych, rozwoju i nadzoru właścicielskiego
• analityków finansowych i controllerów finansowych
• doradców ds. strategii, podatków oraz doradców inwestycyjnych
• analityków firm konsultingowych i doradczych
• kadry banków, funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy private equity i venture capital

Szeroki i interdyscyplinarny zakres programu powoduje, że szkoła kierowana jest także do:
• finansistów, którzy pragną rozwijać i poszerzać swoją wiedzę, ukierunkowanych na podnoszenie zaawansowanych kompetencji
• osób, które w swojej pracy współuczestniczą w zadaniach związanych z kształtowaniem relacji z inwestorami, transakcjach kapitałowych czy strategią kreowania wartości przedsiębiorstw
• osób odpowiedzialnych za przygotowanie danych ekonomicznych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Program szkolenia

Program szkoły obejmuje 84 godziny dydaktyczne/ 12 dni

Nadzór merytoryczny nad programem Szkoły Finansów sprawują trenerzy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Moduł I - System finansów przedsiębiorstwa - wprowadzenie
1.Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego
2.System informacji finansowej przedsiębiorstwa
3.„Filary” finansów przedsiębiorstwa – praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości
4.Finansowe uregulowania prawne czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe (UoR, MSR, MSSF, US GAAP, KSR), prawo podatkowe
5.Kasowe a memoriałowe skutki zdarzeń gospodarczych


Moduł II - Sprawozdawczość i analiza finansowa
1.Zakres i treść sprawozdań finansowych
2.Wprowadzenie do analizy finansowej
3.Finansowe i pozafinansowe źródła informacji czyli jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania
finansowe
4.Wstępna analiza sprawozdań finansowych
5.Analiza wskaźnikowa
6.Czytanie i ocena sprawozdań finansowych (ćwiczenia, analiza studiów przypadków)


Moduł III - Podatki i narzędzia zarządzania podatkowego
1.System podatkowy w Polsce
2.Wpływ regulacji cywilnoprawnych na kształtowanie zobowiązań podatkowych
3.Metody planowania podatkowe. Obejście przepisów prawa podatkowego
4.Metodologia kalkulacji podatków dochodowych w Polsce – konsekwencje praktyczne
5.Elementy techniki podatkowej w podatkach dochodowych
6.Międzynarodowe opodatkowanie dochodu – bilateralne umowy w świetle Konwencji Modelowej OECD
7.Podatki lokalne, w tym od nieruchomości
8.Podatki obrotowe. Metodyka rozliczenia. Regulacje Unii Europejskiej
9.Podatek od towarów i usług a podatek PCC
10.Elementy techniki podatkowej VAT oraz PCC
11.Postępowanie podatkowe
12.Kontrola podatkowa i skarbowa
© Copyright dr Krzysztof Biernacki – Moduł III


Moduł IV - Narzędzia planowania finansowego
1.Plan finansowy jako wyraz strategii zarządzania firmą – narzędzia analizy i dokumentowania kontekstu biznesowego przedsiębiorstwa
2.Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi - operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie informacji finansowej
3.Sporządzanie projekcji finansowej – jak sporządzać sprawozdania finansowe proforma (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel)
4.Ujęcie bilansowe a podatkowe – opracowanie planu podatkowego
5.Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji


Moduł V - Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
1.Przegląd źródeł finansowania
2.Finansowanie a cykl życia przedsiębiorstwa
3.Procesy pozyskiwania kapitału (private equity, venture capital, IPO)
4.Kształtowanie struktury finansowania i optymalny udział długu
5.Polityka dywidendy

Moduł VI - Narzędzia zarządzania finansami i wartością przedsiębiorstwa
1.Zmienna wartość pieniądza w czasie i jej konsekwencje dla zarządzania finansami
2.Narzędzia oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
3.Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
4.Jak opłacalne są fuzje i przejęcia czyli rozwój poprzez transakcje M&A

© Copyright dr inż. Michał Kowalski


Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie http://www.szkolafinansow.com.pl

Czas trwania

Program szkoły obejmuje 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni

• 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych

Prelegenci

DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych.

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów.

DR KRZYSZTOF BIERNACKI - Ekspert w dziedzinie systemu podatkowego i prawa cywilnego. Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie procedury podatkowej oraz podatków dochodowych z uwzględnieniem metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Konsultant prawny i podatkowy kilku kancelarii prawnych. Doświadczony wykładowca akademicki. Ceniony trener biznesowy w obszarze podatkowym oraz cywilnoprawnym. Wysoko oceniany przez uczestników za umiejętność jasnego i praktycznego przekazywania wiedzy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach.

DR INŻ. ZOFIA KROKOSZ – KRYNKE - Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami. Doktor nauk ekonomicznych, MBA International Business na Uniwersytecie Central Connecticut State University, USA. Posiada ponad trzydziestoletnią praktykę dydaktyczną na wyższych uczelniach m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady z zakresu zarządzania m.in. zarządzania produkcją, rachunku kosztów dla inżyniera, międzynarodowych aspektów zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem. Doświadczony praktyk, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, zastępca dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, wówczas koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
7
Cena zawiera:
  • W ramach szkoły oferujemy: 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych; materiały dydaktyczne; lunch oraz przerwy kawowe; świadectwo uczestnictwa w szkole; certyfikat SF wyd. przez ASAP EDUCATION (po zdanym egzaminie); profesjonalizm trenerów i organizatorów; możliwość indywidualnych konsultacji
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwaWarunkiem uczestnictwa w Szkole Finansów jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia>>> oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Szkole Finansów należy dokonać płatności najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkoły. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Finansów w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami udziału w szkole. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 12 dni przed pierwszym terminem rozpoczęcia szkoły bądź niestawienie się na zajeciach, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkoły.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkoły najpóźniej na 5 dni przed pierwszym terminem szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 745 02 61

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!